Przejdź do treści

Nauka

Podgląd: Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Pod Ham­bur­giem w ośrodku DESY bu­do­wany jest la­ser na swo­bod­nych elek­tro­nach XFEL (X‑ray Free Elek­tron La­ser). To jedna z naj­więk­szych i naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie in­we­sty­cji na­­u­kowo-ba­­da­w­czych na świe­cie. W pro­jekt o war­to­ści po­nad mi­liarda euro za­an­ga­żo­wa­nych jest 12 państw, w tym Pol­ska. Do­kład­nie w Wa­len­tynki pol­scy na­ukowcy z Wro­cła­wia uru­cho­mili li­nię krio­ge­niczną i dwa krio­staty, nie­zbędne do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia la­sera. Bu­dowa la­sera roz­po­częła się […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­więk­szą liczbę pierw­szą, skła­da­jącą się z sie­dem­na­stu mi­lio­nów cyfr (do­kład­nie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161- 1 (2 do po­tęgi 57885161 mi­nus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­ko­nał Cur­tis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­so­uri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ter­net Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego za­przę­gnię­tego 360 ty­sięcy pro­ce­so­rów po­łą­czo­nych ze sobą […]

Nowa generacja energooszczędnych silników dla przemysłu wydobywczego

Wę­giel to nie­wąt­pli­wie su­ro­wiec stra­te­giczny, wie to każdy. Stra­te­giczny mię­dzy in­nymi dla­tego, że jest źró­dłem około 30% ener­gii na świe­cie, a w Pol­sce jesz­cze cztery lata temu za­spo­ka­jał aż 60% za­po­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­nego. Nie każdy jed­nak wie, że samo jego wy­do­by­wa­nie po­chła­nia nie­praw­do­po­dobne wręcz ilo­ści ener­gii. Które ma za­miar zmniej­szyć pro­jekt re­ali­zo­wany przez Po­li­tech­niki Po­znań­ską i Wro­cław­ską oraz […]

Błękitna 24

Tak, jak dwa śmi­głowce TVN – „Błę­kitny 24−1” i „Błę­kitny 24−2” – go­towe są przez całą dobę, sie­dem dni w ty­go­dniu i 365 dni w roku ob­słu­gi­wać naj­waż­niej­sze wy­da­rze­nia, tak Błę­kitna Szkoła w Nad­mor­skim Parku Kra­jo­bra­zo­wym, jak rok długi, jest przy­go­to­wana do dzia­łań na rzecz ochrony śro­do­wi­ska na­tu­ral­nego. Cza­sem przy wspar­ciu mło­dych lu­dzi, ta­kich jak stu­denci Wy­działu Che­mii Politechniki […]

Adam Mickiewicz University Polar Station

78°42′ N, 16°36′ E AMUPS – Adam Mic­kie­wicz Uni­ver­sity Po­lar Sta­tion – naj­bar­dziej na pół­noc wy­su­nięta pol­ska sta­cja ba­daw­cza – na bie­gun pół­nocny jest stąd za­le­d­wie 1300 ki­lo­me­trów. Po­znań­skie ba­da­nia w za­toce Pe­tu­nia się­gają 1984 roku. W lipcu 2011 roku dzięki za­an­ga­żo­wa­niu pro­fe­so­rów Wy­działu Nauk Geo­gra­ficz­nych i Geo­lo­gicz­nych Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu: Grze­go­rza Ra­chle­wi­cza, An­drzeja Ko­strzew­skiego i Marka Marciniaka, […]

Podgląd: FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech mi­nut w spo­sób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swo­ich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nu­dów, to ten kon­kurs jest dla Cie­bie. Ru­sza ko­lejna edy­cja kon­kursu Fa­me­Lab. Zgło­sze­nia można nad­sy­łać do końca stycz­nia 2013. Fa­me­Lab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­ta­nii przez or­ga­ni­za­to­rów Chel­ten­ham Science Fe­sti­val. Dwa lata póź­niej do pro­jektu do­łą­czył Bri­tish Co­un­cil, szerząc […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bli­ski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicz­nej po­my­sło­wo­ści — ostrze­gają bry­tyj­scy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fe­sor ko­smo­lo­gii i astro­fi­zyki Mar­tin Rees, fi­lo­zof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rze­nie cen­trum — Cen­tre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się zaj­mo­wać wy­na­laz­kami technologicznymi, […]

Podgląd: Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Łapy, łapy, cztery łapy znów w komplecie!

Czy moż­liwe jest przy­wró­ce­nie wła­dzy w no­gach spa­ra­li­żo­wa­nym lu­dziom? Być może tak… Te­raz udało się to ze spa­ra­li­żo­wa­nym zwie­rzę­ciem. Sztuka ta udała się na­ukow­com z Uni­wer­sy­tetu w Cam­bridge, a wła­dze w no­gach, czy wła­ści­wie w ła­pach, od­zy­skały psy. Pod­czas ba­dań uszko­dzo­nego rdze­nia krę­go­wego każ­demu z psia­ków wsz­cze­piono ko­mórki po­brane z nosa. Efek­tem było wy­le­cze­nie aż 23 zwie­rza­ków, które za­częły sa­mo­dziel­nie cho­dzić. Le­ka­rze z uni­wer­sy­tec­kiej kliniki […]

Podgląd: Język giętki po polsku

Język giętki po polsku

Cho­dzi mi o to, aby ję­zyk giętki, po­wie­dział wszystko, co po­my­sli głowa — na­pi­sał Ju­liusz Sło­wacki. Idea ta na­biera te­raz zu­peł­nie in­nego zna­cze­nia, zwłasz­cza gdy przyj­rzymy się pracy na­ukow­ców z Wro­cła­wia. W In­sty­tu­cie Fi­lo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego działa Pra­cow­nia Pro­stej Pol­sz­czy­zny, która po­wstała w tym roku. Pra­cow­nię za­ło­żyli dr To­masz Pie­kot, dr Mar­cin Po­prawa i mgr Grze­gorz Za­rzeczny. Ję­zy­ko­znawcy zajmują […]

Podgląd: Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Doktorat bez magisterki czyli Diamentowy Grant

Naj­zdol­niejsi stu­denci znów mogą się ubie­gać o Dia­men­towy Grant. Ru­sza druga edy­cja kon­kursu, or­ga­ni­zo­wa­nego przez re­sort na­uki. Wnio­ski o fi­nan­so­wa­nie można skła­dać w Mi­ni­ster­stwie Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego do 15 grud­nia. Dia­men­towy Grant to ist­nie­jący od 2011 roku pro­gram, w ra­mach któ­rego pie­nią­dze na ba­da­nia może otrzy­mać osoba z dy­plo­mem li­cen­cjata lub stu­dent po trze­cim roku jed­no­li­tych stu­diów ma­gi­ster­skich. Mak­sy­malna kwota […]

Strona 1 z 10 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›