Przejdź do treści

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sa­nia książki na te­mat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wa­nie sys­temu aka­de­mic­kiego w Pol­sce. Na ar­ty­kuły na li­cen­cji CC-BY-SA cze­kamy do 10 listopada. 

W jaki spo­sób in­ter­net wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie pol­skich uczelni? Czy zmie­nił spo­sób, w jaki ko­rzy­stamy z wie­dzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak na­uka 2.0 czy poza po­pu­li­stycz­nymi teo­riami o zba­wien­nym wpły­wie kom­pu­te­rów i in­ter­netu na edu­ka­cję, ist­nieje szara rze­czy­wi­stość, co­dzienne funk­cjo­no­wa­nie w sta­rym i nie­efek­tyw­nym sys­te­mie aka­de­mic­kim. Zde­rze­nie im­por­to­wa­nych z Za­chodu idei i roz­wią­zań z pol­skimi re­aliami wy­wo­łuje fru­stra­cję, cho­ciaż być może cza­sem po­trafi in­spi­ro­wać do od­dol­nych dzia­łań na wła­sną rękę: zbu­do­wa­nia wła­snego bloga na­uko­wego poza struk­turą uczel­nia­nej sieci, udo­stęp­nia­nia wła­snych tek­stów na­uko­wych bez kil­ku­let­niego cze­ka­nia na pu­bli­ka­cje po­kon­fe­ren­cyjne czy dzie­le­nia się w in­ter­ne­cie no­tat­kami, trudno do­stęp­nymi ar­ty­ku­łami i książkami.

Wy­daje nam się, że warto opi­sać tego typu ak­tyw­ność, stwo­rzyć próbę pa­no­ramy od­dol­nego i po­zy­tyw­nego uspraw­nia­nia funk­cjo­no­wa­nia sys­temu aka­de­mic­kiego. Za­leży nam na wska­za­niu roz­wią­zań, ja­kich brak w ofi­cjal­nych re­for­mach rządu, a które – choć mo­ty­wują do twór­czego dzia­ła­nia i ba­zują na współ­pracy opar­tej na wy­ko­rzy­sta­niu no­wo­cze­snych ka­na­łów ko­mu­ni­ko­wa­nia – funk­cjo­nują na mar­gi­ne­sie na­uki i szkol­nic­twa wyż­szego. In­spi­ra­cją może być opu­bli­ko­wana nie­dawno w USA książka Hac­king the Aca­demy, po­ka­zu­jąca, jak in­ter­net wpływa na dzia­łal­ność na­ukową i edu­ka­cję. Nie ma sensu bez­re­flek­syj­nie ko­pio­wać jej mo­delu, po­win­ni­śmy ra­czej od­nieść te­mat ha­ko­wa­nia uni­wer­sy­tetu do pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści, za­so­bów, moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych i or­ga­ni­za­cyj­nych itp.

Każdy może wnieść swój wkład w po­wsta­nie tej książki. Cze­kamy na au­tor­skie ma­te­riały o ob­ję­to­ści do 10 tys. zna­ków, udo­stęp­niane na li­cen­cji CC-BY-SA. Za­leży nam szcze­gól­nie na tek­stach do­ty­czą­cych nauk hu­ma­ni­stycz­nych, spo­łecz­nych i na pro­ble­mach zwią­za­nych z edu­ka­cją aka­de­micką. Wszyst­kie zgło­szone ma­te­riały (po ko­niecz­nej i pod­sta­wo­wej me­ry­to­rycz­nej i re­dak­cyj­nej se­lek­cji) zo­staną udo­stęp­nione w por­talu Hi­sto­ria i Me­dia. Wy­brane wejdą do książki, dys­try­bu­owa­nej na li­cen­cji CC-BY-SA w for­ma­cie PDF i epub. Ebook zo­sta­nie wy­dany w wy­daw­nic­twie Ha!art.

Za­leży nam na po­szu­ki­wa­niu roz­wią­zań w szer­szym gro­nie, po­ka­za­niu sto­so­wa­nych no­wa­tor­skich roz­wią­zań, do­brych prak­tyk i stwo­rze­niu sieci osób za­an­ga­żo­wa­nych w do­sto­so­wa­nie prze­strzeni aka­de­mic­kiej do współ­cze­snych wy­zwań. Chcemy za­ak­cen­to­wać, że uni­wer­sy­tet może funk­cjo­no­wać nie tylko jako przed­się­bior­stwo na­sta­wione na wy­twa­rza­nie wie­dzy. Nowe ka­nały ko­mu­ni­ko­wa­nia umoż­li­wiają swo­bodną dys­ku­sję, uła­twiają in­te­lek­tu­alną wy­mianę i pracę na rzecz do­bra spo­łe­czeń­stwa. In­ter­ne­towa prze­strzeń i me­dialne usługi po­zwa­lają nie tylko na uspraw­nie­nie dzia­ła­nia nie­któ­rych ele­men­tów sys­temu aka­de­mic­kiego, ale też po­zy­tyw­nie wpły­wają na do­stęp­ność wie­dzy dla osób spoza tego śro­do­wi­ska. Czy można uznać in­ter­net za na­rzę­dzie mo­gące ogra­ni­czyć po­stę­pu­jącą alie­na­cję ba­dań hu­ma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych wo­bec społeczeństwa?

Więcej informacji na stronie:

http://​hi​sto​ria​ime​dia​.org/​h​a​k​o​w​anie/


Re­ali­za­cja:

Hi​sto​ria​iMe​dia​.org
Edu​ka​tor​me​dialny​.pl
Warsz­tat Ba­da­cza Komunikacji
Ha!art

Powiązane materiały: