Przejdź do treści

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wa­nie pu­bli­ka­cji – ksią­żek i ar­ty­ku­łów – które po­mimo swo­jej du­żej wagi i zna­cze­nia dla świa­to­wej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jesz­cze prze­kładu na ję­zyk polski.

Na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zy­cje. Pierw­sza do­ty­czy pu­bli­ka­cji now­szych, któ­rych au­to­rzy żyją, bądź zmarli po 1950 roku; druga, pu­bli­ka­cji star­szych, które są lub nie­długą będą w do­me­nie publicznej.

Wy­niki te będą cenną wska­zówką dla pla­nów wy­daw­ni­czych Stowarzyszenia.

Obie an­kiety do­stępne są na stro­nie http://​blog​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​z​e​k​a​j​a​c​-​n​a​-​t​l​u​m​a​c​z​enie/.

Foto: Wi­ki­pe­dia Common

Powiązane materiały: