Przejdź do treści

Książki

Podgląd: Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Mona Lisa cały czas in­try­guje i „kusi” ko­lej­nych na­ukow­ców do od­kry­wa­nia ta­jem­nic. Tym ra­zem płótno Le­onarda da Vinci wzięły pod lupę wło­skie ba­daczki, które po­sta­no­wiły od­kryć ja­kie miej­sce stało się tłem ob­razu. Pej­zaż w tle por­tretu to wcale nie do­lina rzeki Arno, ani przy­pad­kowy kra­jo­braz. Dwie Włoszki, które po­staw­no­iły roz­wi­kłać tę za­gadkę uwa­żają, że spor­tre­to­wana została […]

Podgląd: Karka, kostka – i magiczny świat!

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ni­ków gier fa­bu­lar­nych w Pol­sce, ale można ją osza­co­wać na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy lu­dzi, któ­rzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czy­nić nie­co­dzienny uży­tek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ści­wie się zaj­mują? W więk­szo­ści gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych cza­sem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nie­nia od kom­pu­te­ro­wych gier fabularnych – […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Igrzy­ska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spi­­der-Man, Pro­me­te­usz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostat­nio fil­mów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­tu­rze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świad­czą wy­niki sprze­daży cy­klu o Har­rym Pot­te­rze czy też sagi Pieśń lodu i ognia (jej […]

Podgląd: Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

In­sty­tut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­ma­cji Na­uko­wej UMCS w Lu­bli­nie ser­decz­nie za­pra­sza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­ren­cję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­ma­cja i In­ter­net 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lu­bli­nie. W trak­cie kon­fe­ren­cji chcie­li­by­śmy do­ko­nać prze­glądu za­równo stanu ba­dań na­uko­wych, jak i roz­wią­zań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: 1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­to­ria wie­dzy, ka­ta­logi i bi­blio­gra­fie on-line, księ­gar­nie in­ter­ne­towe, e‑książki, e‑gazety/​czasopisma i ich […]

Podgląd: Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­na­sty nu­mer cza­so­pi­sma NIMB nie jest, jak może su­ge­ro­wać ty­tuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­lo­gii. W tym wy­da­niu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dak­cję au­to­rzy sku­pili się na „sprze­da­wa­niu” na­uki, czyli jej obec­no­ści w me­diach. Zna­czącą część tego wy­da­nia po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Fo­rum No­wej Na­uki (17–18.04.2012). Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w prze­ko­nu­jący spo­sób ana­li­zuje po­wią­za­nia nauki […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w któ­rym m.in. o przy­szło­ści me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bau­man, Wie­sław Go­dziec, Mar­cin Król, Nic New­man, Alek­san­der Smo­lar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­ma­tem Mie­siąca” jest edu­ka­cja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­ta­nie: Czym jest edu­ka­cja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie? Co prze­ma­wia za wpro­wa­dze­niem jej obo­wiąz­kowo do szkół? Jakie […]

Podgląd: Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Pro­mo­cja prac na­uko­wych i po­pu­lar­no­nau­ko­wych na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym Przed­mio­tem tego tek­stu są za­biegi pro­mo­cyjne sto­so­wane przez pol­skich wy­daw­ców ksią­żek na­uko­wych, a w mniej­szym stop­niu – także po­pu­lar­no­nau­ko­wych. Okre­śle­nie „pol­scy wy­dawcy” od­nosi się tu­taj do wy­daw­nictw dzia­ła­ją­cych na kra­jo­wym rynku, nie­za­leż­nie od ich wła­ści­ciela (stąd np. uwzględ­nie­nie Reader’s Di­gest). Tekst nie obej­muje ofi­cyn, które daw­niej zaj­mo­wały się […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sa­nia książki na te­mat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wa­nie sys­temu aka­de­mic­kiego w Pol­sce. Na ar­ty­kuły na li­cen­cji CC-BY-SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki spo­sób in­ter­net wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie pol­skich uczelni? Czy zmie­nił spo­sób, w jaki ko­rzy­stamy z wie­dzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak na­uka 2.0 czy poza populistycznymi […]

Podgląd: Czekając na tłumaczenie…

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wa­nie pu­bli­ka­cji – ksią­żek i ar­ty­ku­łów – które po­mimo swo­jej du­żej wagi i zna­cze­nia dla świa­to­wej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jesz­cze prze­kładu na ję­zyk pol­ski. Na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zy­cje. Pierw­sza do­ty­czy pu­bli­ka­cji now­szych, któ­rych au­to­rzy żyją, bądź zmarli po 1950 roku; […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi te­mat po­dróży w cza­sie. Ja rów­nież, jed­nak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem na­uki albo cho­ciaż „twar­dej” li­te­ra­tury science-fi­c­tion. A co zro­bić, kiedy o po­dró­żach w cza­sie chcemy po­czy­tać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzacz­ków i cy­fe­rek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jed­nej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z po­zy­cji w im­po­nu­ją­cym do­robku pro­fe­sora Mi­chio Kaku. Nie­dawno na pol­skim rynku nakładem […]