Przejdź do treści

Konkurs i dyski do zgarnięcia!

Mamy dla was świetną no­winę. Już nie­długo ru­szy na na­szej stro­nie kon­kurs, w któ­rym bę­dzie­cie mo­gli wy­grać po­kaźną ilość dys­ków prze­no­śnych! Do zgar­nię­cia będą 500 gi­gowe dyski prze­no­śne WD Ele­ments. Je­dyne co mu­si­cie zro­bić, to uważ­nie śle­dzić na­szą stronę i w od­po­wied­nim mo­men­cie wy­ka­zać się kre­atyw­no­ścią i po­czu­ciem hu­moru. Start kon­kursu już nie­długo, a w mię­dzy­cza­sie za­chę­camy do obej­rze­nia na­szego no­wego stu­denc­kiego filmu promocyjnego . 

Wię­cej szcze­gó­łów już wkrótce!

Powiązane materiały: