Przejdź do treści

Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Wy­so­kie za­robki, ela­styczne wa­runki pracy, moż­li­wo­ści po­sze­rza­nia wie­dzy czy atrak­cyjna ścieżka ka­riery — to tylko nie­które z ko­rzy­ści, ja­kie ko­bie­tom za­pew­nia praca w branży in­for­ma­tycz­nej. Po­mimo tego ko­biet-in­for­ma­ty­ków jest nie­wiele. Za­le­d­wie 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycz­nej to kobiety.

O tym, że praca w dzie­dzi­nie IT się opłaca i gwa­ran­tuje ko­bie­tom dy­na­miczny roz­wój za­wo­dowy prze­ko­ny­wali pre­le­genci kon­fe­ren­cji „In­for­ma­tyka jest ko­bietą!”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Tech­no­park Po­me­ra­nia. Part­ne­rem wy­da­rze­nia była spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zrze­sza­jąca ko­biety za­fa­scy­no­wane IT i no­wymi technologiami.

„Branża in­for­ma­tyczna gwa­ran­tuje pracę, w któ­rej ceni się kre­atyw­ność i in­no­wa­cyj­ność. Za­pew­nia także wy­so­kie za­robki — w 2012 roku śred­nie wy­na­gro­dze­nie w Pol­sce wy­no­siło ok. 3500 zł, a w branży IT bli­sko 7000 zł. Po­nadto umoż­li­wia pracę w ze­spo­łach zło­żo­nych z mło­dych i ener­gicz­nych lu­dzi” – po­wie­działa Marta Ho­zer-Koć­miel z Wy­działu Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego – „Do­dat­kowo ścieżka ka­riery w tym sek­to­rze jest ja­sno zde­fi­nio­wana, co po­zwala na dy­na­miczny roz­wój za­wo­dowy. Jest to zwy­kle praca, która ofe­ruje wy­jazdy i moż­li­wość na­wią­zy­wa­nia sze­ro­kich kon­tak­tów za­gra­nicz­nych, a także po­sze­rza­nie wie­dzy. Szcze­gól­nie ważne z per­spek­tywy ko­biet są też ela­styczne wa­runki pracy – można pra­co­wać zdal­nie w domu, czę­sto ist­nieje też moż­li­wość przy­cho­dze­nia do pracy w okre­ślo­nych godzinach”.

Jak wy­nika z ba­dań Gen­der Re­se­arch prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku na zle­ce­nie firmy CISCO — sto­pień wie­dzy i umie­jęt­no­ści in­for­ma­tycz­nych re­pre­zen­to­wany przez męż­czyzn i ko­biety jest podobny.

„Ko­biety są ta­kimi sa­mymi in­for­ma­ty­kami jak męż­czyźni. Pro­dukty in­for­ma­tyczne nie są two­rzone tylko dla męż­czyzn, dla­tego bar­dzo przy­datne jest także ko­biece spoj­rze­nie. Dla­tego ko­biety po­winny bar­dziej an­ga­żo­wać się w branżę in­for­ma­tyczną, która ofe­ruje wiele miejsc pracy”– prze­ko­ny­wał Ra­fał Ma­lujda z Kla­stra ICT Po­mo­rze Zachodnie.

Jed­nak po­mimo tego tylko 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycz­nej to ko­biety. Zda­niem pre­le­gen­tów kon­fe­ren­cji taka sy­tu­acja jest wy­ni­kiem ste­reo­ty­po­wego my­śle­nia i po­strze­ga­nia branży zwią­za­nej z In­ter­ne­tem jako mę­skiego świata.

„Na rynku pracy jest nie­do­bór spe­cja­li­stów z branży in­for­ma­tycz­nej i w naj­bliż­szych la­tach bę­dzie ich bra­ko­wało — nie tylko w Szcze­ci­nie czy Pol­sce, ale w ca­łej Eu­ro­pie. Do­dat­kowo wskaź­nik ko­biet ak­tyw­nych za­wo­dowo jest dużo niż­szy niż w przy­padku męż­czyzn. Młode dziew­czyny nie de­cy­dują się na stu­dio­wa­nie kie­run­ków in­for­ma­tycz­nych, po­nie­waż ste­reo­ty­powo po­strze­gają branżę in­for­ma­tyczną jako dzie­dzinę mę­ską” – wska­zała Ka­ta­rzyna Wit­kow­ska z Tech­no­parku Pomerania.

„Nie trzeba mieć wy­kształ­ce­nia tech­nicz­nego, aby dzia­łać w branży in­for­ma­tycz­nej. Ko­biety z wy­kształ­ce­niem hu­ma­ni­stycz­nym mogą so­bie świet­nie ra­dzić na ta­kich sta­no­wi­skach w dzie­dzi­nie IT jak m.in. te­ster, gra­fik, me­ne­dżer pro­jek­tów czy spe­cja­li­sta ds. PR i Mar­ke­tingu” – po­wie­działa Ewa Ga­lant, ko­or­dy­na­torka Geek Girls Car­rots w Szczecinie. 

Powiązane materiały: