Przejdź do treści

Zasponsoruję młode, zdolne…

Aż 40.000 do­la­rów czeka na 15 mło­dych uta­len­to­wa­nych ko­biet na­ukow­ców pro­wa­dzą­cych ba­da­nia w dzie­dzi­nie nauk o życiu.

Ru­szyła ko­lejna edy­cja pro­gramu sty­pen­dial­nego UNESCO-L’OREAL In­ter­na­tio­nal Fel­low­ship for Young Wo­men in Life Scien­ces 2013. Pierw­szy kon­kurs od­był się w 1998 r. i do­tych­czas aż 180 mło­dych ba­da­czek z 84 kra­jów sko­rzy­stało z tego pre­sti­żo­wego programu.

Kon­kurs skie­ro­wany jest do ko­biet, które mają nie wię­cej niż 35 lat i pro­wa­dzą ba­da­nia w na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: bio­lo­gia, bio­che­mia, bio­tech­no­lo­gia, rol­nic­two, me­dy­cyna, far­ma­cja i fi­zjo­lo­gia. Każdy kraj może za­pro­po­no­wać 4 kan­dy­datki, które we­zmą udział w kon­kur­sie o stypendium.

For­mu­larz na­leży wy­peł­nić do 15 czerwca 2012 r. Na­stęp­nie Pol­ski Ko­mi­tet ds. UNESCO do­kona wy­boru mak­si­mum czte­rech pol­skich kan­dy­da­tur i do 15 lipca 2012 r. przed­stawi je spe­cjal­nej ko­mi­sji rekrutacyjnej.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz kli­ka­jąc tu­taj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów