Przejdź do treści

Tylko dla pań :)

Uwaga Pa­nie! Do 26 paź­dzier­nika trwa jesz­cze re­kru­ta­cja pra­cow­ni­czek na­uko­wych do dru­giego cy­klu pro­jektu „Ko­mer­cja­li­za­cja wy­ni­ków ba­dań na­uko­wych drogą do suk­cesu za­wo­do­wego ko­biet na­ukow­ców”, który umoż­liwi od­by­cie płat­nych staży w wy­bra­nym mi­kro, ma­łym lub śred­nim przed­się­bior­stwie na te­re­nie ca­łej Polski.

Pro­jekt sta­żowy dla ko­biet-na­ukow­ców re­ali­zo­wany jest przez Po­znań­ski Aka­de­micki In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści, a współ­fi­nan­so­wany przez przez Unię Eu­ro­pej­ską ze ze środ­ków Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pi­tał Ludzki, Dzia­ła­nie 4.2 Roz­wój kwa­li­fi­ka­cji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mo­ści roli na­uki w roz­woju go­spo­dar­czym. Ko­biety w ca­łej Eu­ro­pie są co­raz le­piej wy­kształ­coną grupą spo­łeczną. Do­mi­nują wśród stu­diu­ją­cych i koń­czą­cych stu­dia (po­nad 50%), a po­nad 40% z nich zdo­bywa przy­naj­mniej sto­pień dok­tora. W pol­skiej na­uce ko­biety sta­no­wią po­nad po­łowę pra­cow­ni­ków naukowych.

Eks­perci zaj­mu­jący się po­li­tyką in­no­wa­cyjną wska­zują, że w celu two­rze­nia kon­ku­ren­cyj­nej go­spo­darki opar­tej na wie­dzy, cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się wy­so­kim po­zio­mem wy­na­laz­czo­ści i in­no­wa­cyj­no­ści, nie­zbędne jest od­po­wied­nie wy­ko­rzy­sta­nie w na­uce i biz­ne­sie po­ten­cjału in­te­lek­tu­al­nego ko­biet oraz ich ro­sną­cego wy­kształ­ce­nia i kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych. Prze­ko­nują, że jest to je­den z głów­nych czyn­ni­ków zrów­no­wa­żo­nego roz­woju oraz wzro­stu in­no­wa­cyj­no­ści go­spo­darki – szcze­gól­nie w kon­tek­ście pro­gno­zo­wa­nych i już wi­docz­nych w ca­łej Eu­ro­pie zmian de­mo­gra­ficz­nych, które wręcz „wy­mu­szają” po­trzebę dal­szej, wy­so­kiej ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej ko­biet na rynku pracy. Po­mysł re­ali­za­cji pro­jektu zro­dził się w PAIP w od­po­wie­dzi na ni­ski po­ziom współ­pracy po­mię­dzy śro­do­wi­skiem na­uko­wym i sferą biznesu.

Ce­lem przed­się­wzię­cia jest zwięk­sza­nie ak­tyw­no­ści ko­biet-na­ukow­ców w ko­mer­cja­li­za­cji wy­ni­ków prac ba­daw­czych, a także zmiana nie­ko­rzyst­nego bi­lansu współ­pracy po­przez na­wią­za­nie re­la­cji po­mię­dzy jed­nost­kami na­uko­wymi i przed­się­bior­cami. Jak twier­dzą or­ga­ni­za­to­rzy, pro­jekt opiera się na wy­mier­nych ko­rzy­ściach za­równo dla sta­ży­stek, jak i przed­się­bior­ców. Sta­żystki uzy­skują wie­dzę prak­tyczną po­przez pracę i co­dzienne ob­co­wa­nie z dzia­łal­no­ścią po­dej­mo­waną w sfe­rze biz­nesu, na­to­miast przed­się­biorcy zy­skują pra­cow­nika, któ­rego umie­jęt­no­ści i prak­tyczna praca na rzecz przed­się­bior­stwa będą war­to­ścią do­daną dla jego działalności.

Ko­rzy­ści z pro­jektu są obo­pólne. Pra­cow­niczka na­ukowa zdo­bywa do­świad­cze­nie w pracy w fir­mie, a przed­się­biorca otrzy­muje in­no­wa­cyjną usługę, tech­no­lo­gię itp. — in­for­muje Ka­mil Sko­ru­piń­ski z Po­znań­skiego Aka­de­mic­kiego In­ku­ba­tora Przedsiębiorczości.

Re­ali­za­cja pro­jektu ma przy­czy­nić się m. in. do zwięk­sze­nia ak­tyw­no­ści ko­biet-na­ukow­ców w ko­mer­cja­li­za­cji wy­ni­ków prac ba­daw­czych oraz zdo­by­cia przez nie biz­ne­so­wego do­świad­cze­nia i umie­jęt­no­ści za­rzą­dza­nia ba­da­niami na­uko­wymi. Przed­się­wzię­cie kie­ro­wane jest do pra­cow­nic na­uko­wych i na­ukowo-dy­dak­tycz­nych, spe­cja­li­zu­ją­cych się w dzie­dzi­nach spo­łeczno-eko­no­micz­nych, które są za­trud­nione na te­ry­to­rium Pol­ski na uczel­niach wyż­szych, w jed­nost­kach na­uko­wych lub w in­sty­tu­tach ba­daw­czych na sta­no­wi­sku asy­stenta, ad­iunkta lub pro­fe­sora. Udział w pro­jek­cie mogą zgła­szać także przed­się­biorcy, któ­rzy są za­in­te­re­so­wani przy­ję­ciem na staż pra­cow­nic naukowych.

Pro­jekt prze­wi­duje wy­na­gro­dze­nie dla sta­żystki (3000 zło­tych za mie­siąc), które w ca­ło­ści jest fi­nan­so­wane przez Unię Eu­ro­pej­ską. Staż może po­trwać mak­sy­mal­nie 6 mie­sięcy, a sta­żystka musi w tym cza­sie prze­pra­co­wać 100 go­dzin mie­sięcz­nie na rzecz da­nego przedsiębiorstwa.

Firma przyj­mu­jąca na staż wy­zna­cza opie­kuna sta­żystki, który bę­dzie otrzy­my­wał co­mie­sięczne wy­na­gro­dze­nie w wy­so­ko­ści 300 zł. Do­dat­kowo 20 uczest­ni­czek jed­nego cy­klu pro­jektu weź­mie udział w szko­le­niu (week­end od piątku do nie­dzieli), któ­rego ce­lem jest wzmoc­nie­nie umie­jęt­no­ści i wie­dzy uczest­ni­czek w za­kre­sie: za­rzą­dza­nia pro­jek­tami B+R (mo­dele, stu­dia przy­pad­ków, nie­zbędne kom­pe­ten­cje me­na­dżer­skie); fi­nan­so­wa­nia in­no­wa­cji i dzia­łal­no­ści B+R (źró­dła fi­nan­sowe, po­zy­ski­wa­nie i roz­li­cza­nie); ochrony wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej (prawo au­tor­skie, pa­tenty); na­uka dla biz­nesu (współ­praca z fir­mami, jej prawne aspekty); ko­bieta w na­uce (róż­nice w re­ali­za­cji pro­jektu B+R, style za­rzą­dza­nia ko­biet, pro­blemy w roz­woju ka­riery). Szko­le­nia będą pro­wa­dzone me­todą warsz­ta­tową z wy­ko­rzy­sta­niem stu­diów przypadku.

Ja­kie kroki trzeba pod­jąć, żeby zna­leźć się w projekcie?

Wy­star­czy wejść na stronę www​.sta​ze​dla​ko​biet​.paip​.pl, za­lo­go­wać się i po­cze­kać na zgło­sze­nie się przed­się­biorcy lub sa­mej za­pro­po­no­wać staż w wy­bra­nej fir­mie. Na ww. stro­nie znaj­dują się rów­nież szcze­góły do­ty­czące re­kru­ta­cji i nie­zbędne for­mu­la­rze. W ra­zie py­tań moż­liwy jest kon­takt te­le­fo­niczny lub ma­ilowy z ko­or­dy­na­to­rem pro­jektu: Ma­riu­szem Ma­to­usz­kiem – (61) 665 76 70 lub matouszek@​paip.​pl.

Powiązane materiały: