Przejdź do treści

Stanik, który bada piersi

Rak piersi to naj­czę­ściej wy­stę­pu­jący no­wo­twór u ko­biet. W Pol­sce za­pada na niego co roku aż 15.000 ko­biet. Szanse na cał­ko­wite wy­le­cze­nie są tym więk­sze, im wcze­śniej no­wo­twór zo­sta­nie wykryty.

Nie­długo na ry­nek trafi wy­na­la­zek Ame­ry­ka­nów, który może zro­bić fu­rorę wśród żeń­skiej po­pu­la­cji. To sta­nik, który wy­kryje nie­po­ko­jące zmiany w piersi na tyle wcze­śnie, że jest ogromna szansa na cał­ko­wite wyleczenie.

Sta­nik o na­zwie Bre­ast Tis­sue Scre­ening Bra wpraw­dzie nie za­stąpi ba­dań u le­ka­rza, ale może do tych ba­dań na­kło­nić, bo — jak twier­dzą jego twórcy — może za­sy­gna­li­zo­wać ry­zyko roz­woju no­wo­tworu na­wet sześć lat wcze­śniej niż ba­da­nie mam­mo­gra­ficzne! Wła­śnie prze­szedł te­sty pro­wa­dzone przez firmę First War­ning Systems.

Jak działa taki sta­nik? Wy­gląda on jak tra­dy­cyjny spor­towy sta­nik, ale w jego wnę­trzu znaj­dują się spe­cjalne czuj­niki, które na bie­żąco mo­ni­to­rują zmiany tem­pe­ra­tury w róż­nych czę­ściach piersi (przy roz­woju no­wo­tworu ob­ser­wuje się jej nie­ty­powe wa­ha­nia zwią­zane ze zwięk­szo­nym prze­pły­wem krwi una­czy­nia­ją­cej guz). Dane są zbie­rane i wy­sy­łane do kom­pu­tera, gdzie można je co­dzien­nie prze­glą­dać. Spe­cjalna apli­ka­cja ana­li­zuje ze­brane dane i w ra­zie „od­stępstw od normy”, mo­gą­cych sy­gna­li­zo­wać roz­wój guza, in­for­muje, czy po­win­ny­śmy się zgło­sić do lekarza.

Na­ukowcy z First War­ning Sys­tems prze­pro­wa­dzili te­sty kli­niczne biu­sto­no­sza na 650 ko­bie­tach., które wy­ka­zały, iż sku­tecz­ność Bre­ast Tis­sue Scre­ening Bra wy­nosi 92,1% (tra­dy­cyjne mam­mo­grafy pra­wi­dłowo iden­ty­fi­kują no­wo­twory w 70% przy­pad­ków). In­no­wa­cyjny sta­nik ma tra­fić do sprze­daży w Eu­ro­pie już w 2013 roku.

Powiązane materiały: