Przejdź do treści

Kobiety, gender i globalny rozwój

„Ko­biety, gen­der i glo­balny roz­wój” to uni­ka­towa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym. Za­wiera naj­waż­niej­sze tek­sty czo­ło­wych spe­cja­li­stek w dzie­dzi­nie stu­diów nad roz­wo­jem i płcią kul­tu­rową (gen­der).

Au­torki ana­li­zują wpływ i rolę ko­biet na zmiany spo­łeczne, po­li­tyczne i eko­no­miczne za­cho­dzące w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Po­ru­szają te­maty ta­kie jak: mi­gra­cje, świa­towy kry­zys go­spo­dar­czy, zmiany kli­matu czy kul­tu­rowe uwa­run­ko­wa­nia. Teo­re­tyczne roz­wa­ża­nia uzu­peł­nione są przy­kła­dami z róż­nych kra­jów. W re­zul­ta­cie po­wstała bo­gata an­to­lo­gia, z któ­rej ko­rzy­stać mogą nie tylko śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie, ale też wszyst­kie osoby za­in­te­re­so­wane pro­ble­ma­tyką płci spo­łeczno-kul­tu­ro­wej czy za­gad­nie­niami rozwoju.

Re­dak­torki upo­rząd­ko­wały wy­bór tek­stów w pięć czę­ści do­ty­czą­cych: teo­rii mię­dzy­na­ro­do­wego roz­woju i dys­kursu gen­de­ro­wego, ana­lizy uwa­run­ko­wań kul­tu­ro­wych roli ko­biet w spo­łecz­no­ści, po­zy­cji ko­biet w glo­bal­nym sys­te­mie go­spo­dar­czym oraz w pro­ce­sie prze­mian spo­łecz­nych, a także ko­bie­cych or­ga­ni­za­cji społecznych.

O tej cie­ka­wej po­zy­cji wię­cej prze­czy­tasz tu­taj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów