Przejdź do treści

Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Wy­gląda na to, że płeć piękna zde­cy­do­wa­nie chęt­niej wy­raża emo­cje. Przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o wia­do­mo­ści SMS.

Ba­da­nia na­ukowe udo­wod­niły, że ko­biety uży­wają dwa razy wię­cej emo­ti­kon pod­czas pi­sa­nia smsów niż męż­czyźni. Za to męż­czyźni uży­wają bar­dziej róż­no­rod­nych zna­ków, aby wy­ra­zić swe emo­cje — twier­dzą ba­da­cze z Rice Uni­ver­sity. Pierw­szy emo­ti­kon zo­stał wy­słany e‑mailem do­kład­nie 19 wrze­śnia 1982 roku o godz. 11:44. Nadawcą wia­do­mo­ści był Scott Fahl­man, pro­fe­sor Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­sity w Pit­ts­burgu. Była to naj­bar­dziej kla­syczna buźka z no­skiem, czyli :-). Mie­siąc temu świę­to­wa­li­śmy więc trzy­dzie­ste uro­dziny emotikon.

Dziś uży­wamy ich z taką na­tu­ral­no­ścią , że na­wet ich nie za­uwa­żamy. Stwo­rzone z myśl­ni­ków, prze­cin­ków, śred­ni­ków i li­ter po­zwa­lają, bez uży­cia słów, wy­ra­zić sporo emo­cji. W wia­do­mo­ściach prze­sy­ła­nych ma­ilem albo w SMSach wzbo­ga­cają kon­tekst, w któ­rym użyto słów i po­ma­gają le­piej zro­zu­mieć in­ten­cje au­tora wia­do­mo­ści. Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś kto używa wię­cej emo­ti­kon — ko­biety czy męż­czyźni? Też pew­nie nie.

Ba­da­nia pod tym ką­tem prze­pro­wa­dzili na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Trwały pół roku. W tym cza­sie Ame­ry­ka­nie prze­ana­li­zo­wali po­nad 124.000 wia­do­mo­ści SMS, które na­pi­sali uczest­nicy ba­da­nia na roz­da­nym im smart­fo­nach. Nie wie­dzieli oczy­wi­ście, że ce­lem ba­da­nia są emotikony.

Oka­zało się, że wszy­scy ba­dani uży­wali emo­ti­ko­nów w ko­mu­ni­ka­cji SMS, lecz nie ro­bili tego zbyt czę­sto. Tylko 4% z nich sto­so­wało je w każ­dej wy­sy­ła­nej wia­do­mo­ści. Naj­czę­ściej wy­bie­ra­nymi emo­ti­ko­nami były te wy­ra­ża­jące za­do­wo­le­nie, szczę­ście oraz smu­tek. W tych 124.000 wia­do­mo­ściach SMS, wy­sła­nych przez uczest­ni­ków ba­da­nia, zna­la­zły się aż 74 ro­dzaje emotikonów.

Wy­szło także na jaw, że płcie róż­nią się pod wzglę­dem uży­wa­nia wzmac­nia­czy prze­kazu. Ko­biety po­słu­gi­wały się emo­ti­ko­nami dwu­krot­nie czę­ściej niż męż­czyźni, ale jed­nak to pa­no­wie ko­rzy­stali z więk­szego ze­stawu „bu­ziek”, by wy­ra­zić swoje emocje.

Też sto­su­je­cie je w swo­ich wpisach? 😉

Powiązane materiały: