Przejdź do treści

Kobieta w biznesie i nauce — czas obalić mity

Ko­bieta na­uko­wiec? Ko­bieta szef? Tak, ale nie mój! Choć sy­tu­acja ko­biet w świe­cie na­uki i biz­nesu jest co­raz lep­sza, to na­dal po­ku­tuje wiele mi­tów na ten te­mat. Czas je oba­lić, lub przy­naj­mniej za­cząć na ich te­mat po­waż­nie dyskutować.

Kwoty za­pew­niają ko­bie­tom miej­sca w ra­dach nad­zor­czych i/​lub za­rzą­dach firm w okre­ślo­nej pro­por­cji do męż­czyzn (30–50%). Ich ce­lem jest zwięk­sze­nie udziału ko­biet w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji. Udział ko­biet na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych jest wciąż ni­ski – w Pol­sce wy­nosi on tylko 12.2%, w Eu­rope 14%, a w USA 16% . Udział ten jest jesz­cze niż­szy w kra­jach Azji Po­łu­dniowo-wschod­niej (7.1%) oraz w kra­jach Bli­skiego Wschodu i Afryki (4.6%).

Wię­cej na ten te­mat prze­cztasz tu­taj!

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów