Przejdź do treści

Jakie masz zdjęcie na FB?

Fa­ce­book jesz­cze się nie znu­dził, choć za­wiódł ostat­nio in­we­sto­rów. Co­raz czę­ściej zaj­mują się nim rów­nież na­ukowcy. Nie tylko, by plotkować. 

Ostat­nio ana­li­zo­wali zdję­cia, ja­kie użyt­kow­nicy wsta­wiają na swo­ich pro­fi­lach. Oka­zuje się, że w za­leż­no­ści od kul­tury w ja­kiej się wy­cho­wa­li­śmy, wy­bie­ramy różne fo­to­gra­fie. Osoby po­cho­dzące z kra­jów za­chod­nich by po­ka­zać się zna­jo­mym, umiesz­czają zdję­cia przed­sta­wia­jące twarz w zbli­że­niu. Użyt­kow­nicy por­talu spo­łecz­no­ścio­wego po­cho­dzący ze wschod­niej Azji wy­ko­rzy­sty­wali na­to­miast zdję­cia wy­ko­nane z pew­nej od­le­gło­ści, na któ­rych wi­dać było oprócz syl­wetki także ja­kieś tło. 

Dla na­ukow­ców nie było to za­ska­ku­jące. Ba­da­nia te po­twier­dziły bo­wiem po raz ko­lejny wpływ czyn­ni­ków kul­tu­ro­wych na pre­fe­ren­cje po­znaw­cze. Lu­dzie wy­cho­wani w kul­tu­rze wschod­niej, zwra­cają więk­szą uwagę na kon­tekst. Kul­tury za­chod­nie są na­to­miast sku­pione na szczegółach.

Pod­czas tych ba­dań stwier­dzono, że na­wyki kul­tu­rowe mogą się zmie­niać w za­leż­no­ści od czasu i miej­sca, w któ­rym prze­by­wamy. Na­ukowcy do­szli do ta­kich wnio­sków ana­li­zu­jąc zdję­cia azja­tyc­kich stu­den­tów, któ­rzy stu­diują na za­chod­nich uni­wer­sy­te­tach. Na swo­ich pro­fi­lach za­miesz­czają oni fo­to­gra­fie przed­sta­wia­jące ich twa­rze w zbliżeniu.

Po raz ko­lejny za­tem na­uka po­twier­dziła mą­drość za­wartą w sta­rych przy­sło­wiach — je­śli wej­dziesz mię­dzy wrony, kracz jak i one…

Dla przy­kładu dwa „przy­pad­kowe” zdję­cia pro­fi­lowe z Fa­ce­bo­oka. Pierw­sze to fo­to­gra­fia Marka Zuckerberga

a to jego żony Pri­scilla Chan

Powiązane materiały: