Przejdź do treści

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Na­uce i Po­stę­pie” wpis re­dak­tora wor­talu na te­mat przy­go­to­wy­wa­nej mo­no­gra­fii i ra­por­tów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lektury!


Od kilku dni sie­dzę i pi­szę roz­dział do dru­giej mo­no­gra­fii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektu „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” – to pro­jekt, w któ­rym działa m.in. wor­tal Na­uka i Po­stęp. Pi­szę i co­raz bar­dziej za­głę­biam się w różne me­an­dry ra­por­tów. Przy­znaję, że są cie­kawe — tylko te kilka ty­sięcy stron wy­ni­ków, plus ty­siące re­kor­dów w Excelu mo­men­tami prze­raża. Ale na pewno jest to coś cie­ka­wego — te ba­da­nia trwały przez cały do­tych­cza­sowy czas re­ali­za­cji pro­jektu, czyli od roku 2010 do czerwca 2012. Re­ali­zo­wał je TNS Pen­tor na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego we­dług me­to­dyki Ma­cieja Sza­frań­skiego i Marka Go­liń­skiego. A ba­da­nych było wiele aspek­tów, które zwią­zane są z wy­pra­co­wy­wa­nym mo­de­lem pro­mo­cji nauki.

Stwier­dzi­łem, że za­nim ukaże się druga mo­no­gra­fia, warto po­dzie­lić się kil­koma cie­ka­wymi da­nymi, które zo­stały ze­brane do­tych­czas. Na pierw­szy ogień idą dane zwią­zane ze spo­so­bem spę­dza­nia czasu przez stu­den­tów w ciągu ty­po­wego ty­go­dnia. I czego mo­żemy się dowiedzieć.

A na przy­kład tego, że 87% stu­den­tów ko­rzy­sta kilka razy dzien­nie z in­ter­netu. Jest to ak­tyw­ność, którą re­ali­zuje naj­więk­szy od­se­tek ba­da­nych ża­ków. To jest punkt wyjścia.

Jed­nakże naj­cie­kaw­sze dane — moim zda­niem — zwią­zane są ze spo­so­bem ko­rzy­sta­nia z in­ter­netu przed stu­den­tów i pra­cow­ni­ków na­uko­wych (prze­ba­dano 600 stu­den­tów i 140 pra­cow­ni­ków na­uko­wych).

Kilka razy dzien­nie z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych ko­rzy­sta 28% stu­den­tów (raz dzien­nie 23%), a pra­cow­ni­ków na­uko­wych ko­rzy­sta­ją­cych kilka razy dzien­nie z tych ser­wi­sów jest 6% (raz dzien­nie 9%).

O in­ter­pre­ta­cję wy­ni­ków jesz­cze się nie po­ku­szę (pro­szę pa­mię­tać, że to jest tylko drobny wy­ci­nek z ma­te­ria­łów) — ale na pewno warto zer­k­nąć do tych danych.

Badanie 1

Po­miar świa­do­mo­ści uży­tecz­no­ści i wy­ko­rzy­sta­nia osią­gnięć na­uki. Ra­port z ba­da­nia ja­ko­ścio­wego dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego – Kwie­cień 2011

Me­toda badania

Co?

Kiedy?

Gdzie?

13 FGI

Ma­rzec 2011

Po­znań , War­szawa, Wro­cław, Lublin

Kto był badany?

Po­pu­la­cję ge­ne­ralną ba­da­nia świa­do­mo­ści uży­tecz­no­ści i wy­ko­rzy­sta­nia osią­gnięć na­uki sta­no­wili stu­denci róż­nych kie­run­ków stu­diów po­cho­dzą­cych z ośrod­ków aka­de­mic­kich w ca­łej Polsce.

Na po­trzeby ba­da­nia ja­ko­ścio­wego zre­kru­to­wano 10 uczest­ni­ków na każdą z grup, któ­rymi byli stu­denci po­cho­dzący z po­pu­la­cji ge­ne­ral­nej. Na po­trzeby ba­da­nia ja­ko­ścio­wego, zróż­ni­co­wano re­spon­den­tów w ob­rę­bie każ­dej z grup, w związku z tym na każ­dym spo­tka­niu zna­leźli się:

  • ko­biety i mężczyźni,
  • stu­denci stu­diów dzien­nych i zaocznych,
  • stu­denci stu­diów li­cen­cjac­kich i magisterskich,
  • stu­diu­jący na uczel­niach pry­wat­nych i państwowych ,
  • stu­denci zróż­ni­co­wani wie­kowo — z róż­nych lat studiów,
  • stu­diu­jący różne kie­runki studiów.

Sposób spędzania czasu w ciągu typowego tygodnia (N=122)

Formy aktywności w Internecie (N=122)

Badanie 2

Pro­mo­cja wie­dzy wśród stu­den­tów i pra­cow­ni­ków na­uko­wych. Ra­port z ba­da­nia ilo­ścio­wego dla Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego 31 maja 2011 r.
Me­toda badania

Me­toda

ba­da­nia ilo­ściowe pro­wa­dzone me­todą bez­po­śred­nich in­dy­wi­du­al­nych wy­wia­dów oso­bi­stych face-to-face

Ter­min re­ali­za­cji badania

maj 2011

De­fi­ni­cja próby

stu­denci róż­nych kie­run­ków i pra­cow­nicy naukowi

Wiel­kość próby

N=740, w tym stu­denci N=600; pra­cow­nicy n=140 (pra­cow­nicy naukowi)

Mak­sy­malny błąd statystyczny

+/- 4% (n=600); +/- 8,3 (n=140)

Czas wy wiadu

30 mi­nut

Ob­szar realizacji

Ka­to­wice, Po­znań, War­szawa, Szcze­cin, Lublin

Formy spędzania czasu – pracownicy naukowi

Formy spędzania czasu – studenci

Korzystanie z Internetu – pracownicy naukowi

Korzystanie z Internetu – studenci

Podstawowe źródła informacji

O projekcie w ramach, którego realizowane są badania

Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Po­li­tech­nika Po­znańska i Tele­wizja Pol­ska S.A. Od­dział Po­znań re­ali­zuje pro­jekt pod na­zwą Part­nerski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pitał Ludzki, Prio­rytet IV „Szkol­nictwo wyż­sze i na­uka”, Dzia­łanie 4.2 „Roz­wój kwa­li­fi­kacji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mości roli na­uki, w roz­woju gospodarczym”.


Pierw­sza pu­bli­ka­cja wpisu na blogu „Warsz­tat ba­da­cza ko­mu­ni­ka­cji”.

Powiązane materiały: