Przejdź do treści

Żuj dłużej, by dłużej żyć


Czy trzeba re­zy­gno­wać z przy­jem­no­ści je­dze­nia? To bywa trudne. Zda­niem nie­któ­rych na­ukow­ców wy­star­czyć może dłuż­sze prze­żu­wa­nie. Po­wo­duje to szyb­sze po­wsta­nie uczu­cia sy­to­ści, a to oczy­wi­ście po­może zmniej­szyć liczbę spo­ży­tych ka­lo­rii. Pro­wa­dzący ta­kie ba­da­nia Adam Drew­now­ski z Uni­ver­sity of Wa­shing­ton Cen­ter for Obe­sity Re­se­arch w Se­at­tle po­twier­dza te ob­ser­wa­cje, ale rów­no­cze­śnie przy­znaje, że nie­zbędne są dal­sze badania.

Po­dobne ba­da­nia pro­wa­dzi też Jie Li z Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego w Har­bin w Chi­nach. Na­uko­wiec ob­ser­wo­wał pod­czas śnia­da­nia 14 osób oty­łych i 16 o pra­wi­dło­wej ma­sie ciała. Oka­zało się, że osoby, które dłu­żej prze­żu­wały swój po­si­łek wy­dzie­lały mniej gre­liny, a więc hor­monu po­bu­dza­ją­cego ape­tyt. Wy­twa­rzały na­to­miast wię­cej hor­monu zwięk­sza­ją­cego uczu­cie sytości.

Ko­lej­nym cie­ka­wym i bar­dzo ła­twym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie ilo­ści je­dze­nia jest od­po­wied­nia za­stawa. Wpływ może mieć ich wiel­kość. Wi­dok tej sa­mej ilo­ści po­karmu na du­żym ta­le­rzu może po­wo­do­wać uczu­cie nie­na­sy­ce­nia. Gdy prze­ło­żymy nasz po­si­łek na mniej­szy ta­lerz efekt bę­dzie od­wrotny. Ważny też jest od­po­wiedni ko­lor. Żywe barwy także mogą po­wo­do­wać więk­szy ape­tyt. Zmniej­szyć mogą go na przy­kład ko­lory niebieskie.

Pa­mię­tajmy o tym za­ma­wia­jąc obiad w re­stau­ra­cji. Uchroni nas to nie tylko przed przy­bra­niem na wa­dze, ale także po­zwoli zaoszczędzić.

O pracy Adama Drew­now­skiego mo­że­cie prze­czy­tać tu­taj.

Powiązane materiały: