Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Miejsce: Kraków
Data: 17-18 kwietnia 2012

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej na­uki? Czy po­win­ni­śmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wia­nia wie­dzy w Pol­sce? Jak pol­ska na­uka po­winna kre­ować swój wi­ze­ru­nek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nie­nia, które po­ru­szą uczest­nicy „Fo­rum No­wej Na­uki. Na­uka 2.0 — wię­cej niż internet”.

Cen­trum In­no­wa­cji Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 kwiet­nia na Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski. Udział w wy­da­rze­niu jest bez­płatny, re­je­stra­cja trwa do 15 marca. Szcze­gó­łowe in­for­ma­cje na te­mat Fo­rum i for­mu­larz re­je­stra­cyjny są do­stępne na stro­nie: http://​www​.cit​tru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/​1​3​0​9​#info.

Wy­da­rze­nie to ma po­bu­dzić dys­ku­sję na te­mat roz­woju no­wo­cze­snej na­uki, zwra­ca­jąc uwagę na wiele moż­li­wo­ści, ja­kie nie­sie ze sobą to wszystko, co na­zwać możną Na­uką 2.0 – zbio­rem no­wo­cze­snych tren­dów, które zwięk­szają po­ten­cjał ba­daw­czy, po­lep­szają ko­mu­ni­ka­cję na­ukową, a także umoż­li­wiają in­te­rak­cję oraz dia­log ze społeczeństwem.

W pierw­szym dniu wy­da­rze­nia dr Do­mi­nik Ba­tor­ski z ICM po­wie, czy pol­ską na­ukę stać na to, aby zre­zy­gno­wać z po­ten­cjału, jaki ofe­ruje otwarta na­uka? O na­uce 2.0 – po­ję­ciu o wiele szer­szym i za­wie­ra­ją­cym w so­bie cały ła­du­nek zmian opo­wie prof. An­drzej Ra­dom­ski z UMCS Lu­blin. Se­cond Life jako wir­tu­alną prze­strzeni otwar­tej dla uni­wer­sy­tetu przed­stawi nam dr hab. Mi­chał Ostro­wicki, fi­lo­zof z UJ. Dy­rek­tor Cen­trum Na­uki Ko­per­nik Ro­bert Firm­ho­fer wy­głosi wy­kład pt. Urząd ds. kul­tury, na­uki i za­bawy, a dy­rek­tor Cen­trum Fi­zyki Teo­re­tycz­nej PAN prof. Lech Man­kie­wicz wy­ja­śni, czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe. Dru­giego dnia szef Działu Na­uka „Ga­zety Wy­bor­czej” re­dak­tor Sła­wo­mir Za­gór­ski po­wie, po co me­dia na­uce, a na­uka me­diom. Pol­ską na­ukę z eu­ro­pej­skiej per­spek­tywy za­pre­zen­tuje dr Jan Krzysz­tof Frąc­ko­wiak. Dwu­dniowe spo­tka­nia za­koń­czy dys­ku­sja na te­mat pro­jektu SYNAT – sys­temu na­uki i tech­niki – pol­skiej otwar­tej plat­formy za­so­bów sie­cio­wych dla naukowców.

Ter­min Na­uka 2.0, w pro­po­no­wa­nym przez CITTRU ro­zu­mie­niu, ma nieco szer­sze zna­cze­nie od po­wszech­nie przy­ję­tej de­fi­ni­cji. „Od­nosi się nie tylko do na­rzę­dzi in­ter­ne­to­wych, ale obej­muje także ze­staw in­nych zja­wisk, jak pro­mo­cja i mar­ke­ting, in­ter­dy­scy­pli­nar­ność, otwarty do­stęp, kon­takty z oto­cze­niem na­uki, które mają wpływ na kon­dy­cję sek­tora wie­dzy. W Pol­sce Na­ukę 2.0 na­leży ro­zu­mieć sze­rzej niż pracę ba­daw­czą wspartą przez na­rzę­dzia in­ter­ne­towe” — wy­ja­śniają organizatorzy.

Powiązane materiały: