Przejdź do treści

Zamów sobie piękny sen

Jak czę­sto śnią się nam kosz­mary? Trudno po­wie­dzieć, bo rano nie wszyst­kie pa­mię­tamy. Na szczę­ście! Jed­nak jak zmie­nić kosz­mar w piękny sen? Naj­pro­ściej za po­mocą smartfonu.

Bry­tyj­scy na­ukowcy na Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­walu Na­uko­wym w Edyn­burgu za­pre­zen­to­wali pro­gram, który ma po­pra­wić ja­kość na­szego snu. Apli­ka­cję „Dream: On” można ścią­gnąć so­bie z in­ter­netu i na­wet wy­brać dźwięk, który jest dla nas przy­jemny, np. szum mor­skich fal czy trele ptaków.

Wy­star­czy wci­snąć „start”, po­ło­żyć te­le­fon ekra­nem w dół i… pójść spać — opi­suje dzia­ła­nie apli­ka­cji jej twórca, pro­fe­sor Ri­chard Wi­se­man — smart­fon bę­dzie przez noc śle­dził ru­chy ciała, a po­tem, 20 mi­nut przed uru­cho­mie­niem sy­gnału bu­dzika, te­le­fon za­cznie emi­to­wać de­li­katne dźwięk.

Dzięki temu, bę­dzie można spraw­dzić czy apli­ka­cja rze­czy­wi­ście zmie­nia kosz­mar senny w błogi sen. Pierw­szej nocy po pre­mie­rze z apli­ka­cji sko­rzy­stało… 100.000 osób! Cie­ka­wość mas, czy ma­sowe wy­stę­po­wa­nie koszmarów?

Pierw­sze wra­że­nia użyt­kow­ni­ków oraz wy­po­wie­dzi Ri­charda Wi­se­mana mo­że­cie śle­dzić tu­taj, mo­że­cie rów­nież do­dać swoje 3 gro­sze. Naj­pierw jed­nak apli­ka­cję trzeba za­in­sta­lo­wać. Służy temu inna strona, na którą prze­kie­ruje was ten link. Dzia­łać bę­dzie nie­stety tylko na te­le­fo­nach jed­nej marki.

Naj­pierw jed­nak zo­bacz­cie jak to działa.

Powiązane materiały: