Przejdź do treści

Wyborcze geny

Czym kie­ru­jemy się pod­czas wy­bo­rów do Par­la­mentu? Prze­ko­nują nas pro­gramy wy­bor­cze, czy kie­ru­jemy się ja­ko­ścią zdjęć na pla­ka­tach? Może o na­szych po­li­tycz­nych sym­pa­tiach de­cy­dują… geny?

Choć wy­daje się to mało praw­do­po­dobne, może być jed­nak prawdą, a do­szedł do ta­kich wnio­sków prof. Pe­ter Ha­temi z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity, na pod­sta­wie ana­lizy za­cho­wań bliź­niąt. Twier­dzi on, że wła­śnie geny mogą de­cy­do­wać o róż­nym po­dej­ściu do ta­kich kwe­stii jak kara śmierci, abor­cja czy pro­blem bezrobocia. 

Ściana mię­dzy po­li­tyką a ge­ne­tyką za­czyna się wa­lić — uważa Ha­temi — to ol­brzymi po­stęp w na­ukach spo­łecz­nych, który po­zwoli nam od­po­wie­dzieć na kilka skom­pli­ko­wa­nych py­tań do­ty­czą­cych in­dy­wi­du­al­nych róż­nic w po­glą­dach politycznych.

Jest to nowa dzie­dzina ba­dań, więc na­ukow­cowi udało się prze­ana­li­zo­wać do­tąd za­le­d­wie kilka ge­nów, które teo­re­tycz­nie mogą wpły­wać na na­sze za­an­ga­żo­wa­nie po­li­tyczne oraz… skłon­no­ści pra­wi­cowe lub lewicowe.

Mają to po­twier­dzić przy­szłe ba­da­nia, w tym do­kładna ana­liza eks­pre­sji i se­kwen­cji genów.

Uświa­do­mie­nie spo­łe­czeń­stwu, na ja­kich za­sa­dach działa umysł i skąd się biorą ta­kie a nie inne za­cho­wa­nia po­li­tyczne, jest nie­zwy­kle ważne — uważa Ha­temi — ma to re­alne zna­cze­nie dla zmniej­sze­nia dys­kry­mi­na­cji, dla po­li­tyki za­gra­nicz­nej, za­gad­nień zwią­za­nych ze zdro­wiem pu­blicz­nym, zmiany ne­ga­tyw­nych po­staw oraz wielu in­nych kwe­stii politycznych.

Wy­niki ba­dań mogą wy­ja­śnić za­cho­wa­nie nie tylko wy­bor­ców, ale rów­nież wielu na­szych po­li­ty­ków, któ­rzy pewne za­cho­wa­nia mają po pro­stu w ge­nach. 😉 Przy­kła­dów z pew­no­ścią jest bar­dzo dużo.

Powiązane materiały: