Przejdź do treści

Wstyd ma duże oczy

Zda­rza się wam spło­nąć ru­mień­cem? Praw­do­po­do­bień­stwo, że inni za­uważą że się za­czer­wie­nimy jest więk­sze, je­śli wła­śnie się tego boimy!

Od­kryli to na­ukowcy ze Szkoły Psy­cho­lo­gii na Mur­doch Uni­ver­sity w Au­stra­lii po zba­da­niu re­ak­cji zwią­za­nych z ru­mień­cem u 86 ochot­ni­ków w wieku od 17 do 59 lat. Spraw­dzali, w ja­kim stop­niu wiek, płeć, uświa­do­miona skłon­ność do czer­wie­nie­nia się oraz nie­śmia­łość czy też nie­po­kój zwią­zany z moż­liwą re­ak­cją in­nych lu­dzi wpły­wają na re­ak­cję zwią­zaną z rumieńcem.

Naj­pierw oce­niano po­ziom nie­śmia­ło­ści. Po­tem po­pro­szono uczest­ni­ków eks­pe­rymntu o za­śpie­wa­nie kilku zwro­tek pio­senki Stary Do­nald fermę miał. Pod­po­wie­dziano im rów­nież, ja­kie zwie­rzęta po­winny się w ko­lej­nych zwrot­kach po­ja­wić. W cza­sie, gdy ba­dani śpie­wali, mo­ni­to­ro­wano prze­pływ krwi w ich twa­rzach. Po­pro­szono ich rów­nież, by sami oce­nili wła­sne za­kło­po­ta­nie zwią­zane z wy­stę­pem i po­wie­dzieli, czy czuli na­pły­wa­jący rumieniec.

Aby zwięk­szyć za­kło­po­ta­nie zwią­zane z wy­stę­pem, ochot­ni­kom oznaj­miono, że ich wy­stęp zo­sta­nie na­grany i od­twa­rzany póź­niej przez eks­pe­ry­men­ta­tora. Nie było za­sko­cze­niem, że ko­biety mają więk­szą skłon­ność do ru­mieńca, niż męż­czyźni. Na­ukowcy stwier­dzili też, że naj­lep­szym pro­gno­sty­kiem ru­mieńca była nieśmiałość.

Główny au­tor ba­da­nia, pro­fe­sor psy­cho­lo­gii z Mur­doch Uni­ver­sity Pe­ter Drum­mond za­uważa, że u lu­dzi nie­śmia­łych strach przed ru­mień­cem może dzia­łać wręcz paraliżująco.

Może dojść do sy­tu­acji, w któ­rej będą uni­kać sy­tu­acji zwią­za­nych z to­wa­rzy­stwem in­nych tylko dla­tego, że prze­raża ich to, że zo­staną za­uwa­żeni albo wy­śmiani — mówi Drum­mond, cy­to­wany na stronie.

Po­cie­sze­niem dla wszyst­kich wsty­dli­wych mogą być wcze­śniej­sze ba­da­nia Drum­monda, które do­wo­dzą, że więk­szość lu­dzi nie czer­wieni się aż tak, jak im się wy­daje. Cza­sem więc strach przed ru­mień­cem jest więk­szy, niż sam rumieniec.

Mo­że­cie sami spraw­dzić jak to działa 😉 je­śli nie wsty­dzi­cie się zaśpiewać

Na pod­sta­wie na​ukaw​pol​sce​.pap​.pl

Powiązane materiały: