Przejdź do treści

Szczury i ludzie

Paź­dzier­nik 2002 roku, ka­wia­renka in­ter­ne­towa w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej me­tro­po­lii Kwang­dzu. Pe­wien męż­czy­zna sie­dzi przed ekra­nem już po­nad osiem­dzie­siąt go­dzin. W końcu umiera z wy­czer­pa­nia. Wia­do­mość o jego śmierci obie­gnie świat.

Rok 1954, Ka­nada. Dwaj pra­cow­nicy na­ukowi McGill Uni­ver­sity, Ja­mes Olds i Pe­ter Mil­ner, umiesz­czają elek­trody w róż­nych czę­ściach mó­zgów pięt­na­stu szczu­rów, a na­stęp­nie za­my­kają je ko­lejno w skrzynce Skin­nera – spe­cjal­nej klatce, w któ­rej zwie­rzęta mogą na­ci­skać dźwi­gnię, uak­tyw­nia­jąc elek­trody. Sześć szczu­rów bę­dzie to ro­bić nie­mal bez prze­rwy przez kilka go­dzin. Wer­dykt? W mó­zgach zwie­rząt znaj­duje się ob­szar, któ­rego po­bu­dze­nie przy­nosi in­ten­sywną przy­jem­ność, cza­sami po­rów­ny­walną do or­ga­zmu. Ob­szar ten na­ukowcy na­zwą ukła­dem nagrody.

Po­mię­dzy tymi dwiema hi­sto­riami ist­nieje nie­po­ko­jące po­do­bień­stwo. Ba­da­nia pro­wa­dzone po roku 1954 po­twier­dziły, że w ludz­kich mó­zgach ist­nieją me­cha­ni­zmy przy­po­mi­na­jące układ na­grody u szczu­rów. Praw­do­po­dob­nie od­po­wia­dają one za nie­małą część przy­jem­no­ści, którą przy­no­szą nam na przy­kład gry typu MMORPG. Twórcy naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ty­tu­łów mniej lub bar­dziej in­tu­icyj­nie zdają so­bie sprawę z tego, w jaki spo­sób wy­ko­rzy­stać na­sze sys­temy mo­ty­wa­cyjne, i z po­wo­dze­niem sto­sują tę wie­dzę w swo­ich produkcjach.

Ja­kie ele­menty gier kom­pu­te­ro­wych po­bu­dzają nasz układ na­grody? Ja­kie inne pra­wi­dło­wo­ści psy­cho­lo­giczne utrud­niają nam ode­rwa­nie się od ekranu? Mię­dzy in­nymi o tym bę­dzie mowa na Po­li­buda Ga­ming Zone. Oczy­wi­ście nikt nie bę­dzie Was na­ma­wiał do re­zy­gna­cji z gier, ale może na­stęp­nym ra­zem ła­twiej bę­dzie Wam prze­rwać gra­nie, gdy przyj­dzie na to pora? Ser­decz­nie zapraszamy!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Li­cense Attribution Some ri­ghts re­se­rved by Char­les Jef­frey Danoff

Powiązane materiały: