Przejdź do treści

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niej­sze w grze kom­pu­te­ro­wej: atrak­cyjna fa­buła czy do­bry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się ta­kim prze­bo­jem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­sto­ria. Ale prze­cież w Te­tri­sie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech czasów.

Py­ta­nia o rolę fa­buły i za­sad roz­grywki za­da­wali so­bie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wi­deo. Na prze­ło­mie XX i XXI wieku za­zna­czyła się kon­tro­wer­sja, którą na­zwano spo­rem po­mię­dzy nar­ra­to­lo­gami a lu­do­lo­gami. Ci pierwsi skła­niali się do ba­da­nia gier kom­pu­te­ro­wych jako two­rów nar­ra­cyj­nych, to jest prze­ka­zu­ją­cych pewną opo­wieść. W ta­kim uję­ciu by­łyby one po­dobne do wielu in­nych me­diów, mię­dzy in­nymi ksią­żek i fil­mów. Lu­do­lo­dzy na­to­miast (od ła­ciń­skiego lu­dus ‘gra’) trak­to­wali gry wi­deo jako me­dium spe­cy­ficzne, w któ­rym fa­buła nie jest ani cen­tralna, ani pro­wa­dzona w taki sam spo­sób jak cho­ciażby w literaturze.

Jak to czę­sto bywa w spo­rach (nie tylko na­uko­wych), obie strony nie­jed­no­krot­nie prze­ina­czały swoje ar­gu­menty, czy to w do­brej, czy w złej wie­rze. Je­den z bar­dziej zna­nych ba­da­czy, Gon­zalo Fra­sca, po­sta­no­wił na­pi­sać na ten te­mat ar­ty­kuł, który za­ty­tu­ło­wał Lu­do­lo­gi­sts love sto­ries, too: No­tes from a de­bate that ne­ver took place („Lu­do­lo­dzy także ko­chają opo­wie­ści: No­tatki z de­baty, któ­rej ni­gdy nie było”). Po­ka­zał w nim, że wielu na­ukow­ców – mię­dzy in­nymi Ja­net Mur­ray i Espen Aar­seth – wcale nie sta­wiało tak ra­dy­kal­nych po­stu­la­tów, ja­kie przy­pi­sy­wali im opo­nenci. Nar­ra­to­lo­dzy nie­ko­niecz­nie re­zy­gno­wali z ba­da­nia ga­me­playu, a lu­do­lo­dzy – nie uwa­żali, że na­leży po­mi­nąć rolę opo­wia­da­nych w grach historii.

Można za­tem po­go­dzić za­in­te­re­so­wa­nie fa­bułą i re­gu­łami. Co wię­cej, ba­da­cze gier ro­bią tak już od kil­ku­na­stu lat. Czy chce­cie się do­wie­dzieć, do czego do­szli w swo­ich pra­cach? Je­śli tak, za­pra­szamy na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


By frig­gi­na­we­so­me­imontv AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: