Przejdź do treści

Skrót na dziś: PTBG

PTBG to skrót (ści­ślej: skró­to­wiec) ozna­cza­jący Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­da­nia Gier. Dla­czego jego dzia­łal­ność może być cie­kawa dla osób, które in­te­re­sują się grami?

Po pierw­sze, PTBG ma wła­sne fo­rum in­ter­ne­towe, na któ­rym znaj­dują się w tej chwili po­nad trzy ty­siące wpi­sów. Część z nich to dys­ku­sje na­ukowe, a część – cie­ka­wostki. Tu­taj na przy­kład kilka lat temu człon­ko­wie to­wa­rzy­stwa wy­mie­niali się lin­kami do ar­chi­wów, z któ­rych można le­gal­nie ścią­gnąć stare gry.

Po dru­gie, w tym roku od­bę­dzie się ósma już kon­fe­ren­cja na­ukowa po­świę­cona grom w Po­zna­niu. Na stro­nie to­wa­rzy­stwa można za­po­znać się z pro­gra­mem po­przed­nich ta­kich przed­się­wzięć. Warto pod­kre­ślić, że re­gułą wśród uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji są setki go­dzin spę­dzo­nych nad roz­ma­itymi grami – więk­szość człon­ków PTBG do­ra­stała już w okre­sie znacz­nej po­pu­lar­no­ści gier (w szcze­gól­no­ści kom­pu­te­ro­wych) i mło­dzień­czą fa­scy­na­cję prze­kuła w pracę na­ukową. In­nymi słowy, są to lu­dzie, któ­rzy nie­rzadko będą mo­gli po­wie­dzieć in­try­gu­jące rze­czy o ty­tu­łach do­brze Wam zna­nych. Być może więc i Was przy­cią­gnie to wydarzenie?

Po trze­cie, na fo­rum do­stępna jest pełna li­sta człon­ków PTBG. Można ją wy­ko­rzy­stać do wy­szu­ka­nia ich ksią­żek i ar­ty­ku­łów (przy­datna rzecz, je­śli np. bę­dzie­cie pi­sać o grach w pracy li­cen­cjac­kiej lub ma­gi­ster­skiej), a także tek­stów po­pu­la­ry­zu­ją­cych na­ukę. Na li­ście są rów­nież ad­resy ma­ilowe, dzięki któ­rym można się skon­tak­to­wać z człon­kami towarzystwa.

Paru człon­ków PTBG bę­dziemy go­ścić na Po­li­buda Ga­ming Zone. Ser­decz­nie za­pra­szamy na ich wystąpienia!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


Powiązane materiały: