Przejdź do treści

Skłodowska-Curie „wyceniona” na 20 zł

Na­ro­dowy Bank Pol­ski wpro­wa­dził dziś do obiegu nowy bank­not ko­lek­cjo­ner­ski o no­mi­nale 20 zł z wi­ze­run­kiem Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie upa­mięt­nia­jąc w ten spo­sób 100. rocz­nicę przy­zna­nia Na­grody No­bla tej wy­bit­nej uczo­nej. To już drugi bank­not z wi­ze­run­kiem pol­skiej noblistki.

Pierw­szy bank­not z wi­ze­run­kiem Skło­dow­skiej-Cu­rie o no­mi­nale 20.000 zł (wtedy to się ob­ra­cało kwo­tami!) zo­stał wy­co­fany z obiegu w związku z de­no­mi­na­cją zło­tego w 1995 r.

Ma­ria Skło­dow­ska-Cu­rie bę­dzie je­dyną ko­bietą, któ­rej wi­ze­ru­nek ozdobi współ­cze­sny pol­ski bank­not — in­for­mują przed­sta­wi­ciele NBP.

Na przed­niej stro­nie bank­notu poza wi­ze­run­kiem Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie znaj­dzie się wi­dok bu­dynku Sor­bony w Pa­ryżu. Z ko­lei na stro­nie od­wrot­nej — me­dal wrę­czany oso­bom wy­róż­nio­nym Na­grodą No­bla, wi­dok bu­dynku In­sty­tutu Ra­do­wego w War­sza­wie oraz cy­tat z wy­po­wie­dzi Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie: „Rad wy­kry­łam, lecz nie stwo­rzy­łam, więc nie na­leży do mnie, a jest wła­sno­ścią ca­łej ludzkości”.

Au­to­rem pro­jektu bank­notu jest Agnieszka Próch­niak, twórcą pro­jektu ma­trycy sta­lo­ryt­ni­czej jest Prze­my­sław Kra­jew­ski. Bank­not zo­stał wy­pro­du­ko­wany przez Pol­ską Wy­twór­nię Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w na­kła­dzie 60 tys. sztuk.

Bank­not ze Skło­dow­ską-Cu­rie można na­być wy­łącz­nie na au­kcji w ser­wi­sie Ko­lek­cjo­ner pod ad­re­sem www​.ko​lek​cjo​ner​.nbp​.pl. 

Powiązane materiały: