Przejdź do treści

Sesja z nami nie była straszna!

Ostat­nimi mia­stami, do któ­rych do­tar­li­śmy tuż przed roz­po­czę­ciem wa­ka­cji były Kielce i Lu­blin. Choć za­równo na Po­li­tech­nice Świę­to­krzy­skiej jak i Lu­bel­skiej trwała już se­sja, to wo­kół na­szego sto­iska cały czas było tłoczno. Jedni od­wie­dzali nas w dro­dze na eg­za­min bądź za­li­cze­nie, inni z nich wracali.

Sta­ramy się za­wsze za­in­te­re­so­wać pro­jek­tem Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w atrak­cyjny i za­ska­ku­jący spo­sób, więc na­sze sto­isko było cały czas ob­le­gane. Oferta, którą przed­sta­wia­li­śmy, a którą można zna­leźć na stro­nach na­szego wor­talu tak za­in­te­re­so­wała jedną ze stu­den­tek, że spóź­niła się na ważne za­li­cze­nie. Na szczę­ście dla niej wy­kła­dowca oka­zał się wy­ro­zu­miały, o czym przy­bie­gła nas po­in­for­mo­wać, z dumą po­ka­zu­jąc wpis w indeksie.

Na na­szym sto­isku każdy może się prze­ko­nać, że wy­na­lazki i roz­wią­za­nia — nad któ­rymi pra­cują na­ukowcy — mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko w bar­dzo po­waż­nych pro­jek­tach, ale do­sko­nale spraw­dzają się w naj­bliż­szym oto­cze­niu, uła­twia­jąc ży­cie. Mogą rów­nież słu­żyć rozrywce.

Do­wo­dem na to jest m.in. no­wo­cze­sna kon­sola, dzięki któ­rej można się zre­lak­so­wać na­wet przed waż­nym eg­za­mi­nem. Roz­wią­za­nia, które w niej za­sto­so­wano pro­jek­to­wano do zu­peł­nie in­nych, bar­dzo po­waż­nych za­dań. O tym jak praca na­ukow­ców zmie­nia na­sze co­dzienne przy­zwy­cza­je­nia można się także prze­ko­nać ko­rzy­sta­jąc z przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla na­szego pro­jektu fo­to­ko­dów, które zna­leźć można na pla­ka­tach wi­szą­cych za­wsze pod­czas na­szego po­bytu. Dzięki nim, ko­rzy­sta­jąc z te­le­fonu i bez­prze­wo­do­wej sieci na uczelni, można w pro­sty spo­sób od­wie­dzić strony na​uka​ipo​step​.pl

Po­sta­ramy się, by pu­bli­ko­wane na niej au­dy­cje ra­diowe, te­le­wi­zyjne, wy­wiady i inne ma­te­riały spra­wiały, że chęt­nie na nią tra­fi­cie na­wet bez fotokodów!

Dzię­ku­jemy za cie­płe przy­ję­cie w Kiel­cach oraz Lu­bli­nie. Mamy na­dzieję, że po­dob­nie bę­dzie pod­czas ko­lej­nej wi­zyty w tych mia­stach, które już pla­nu­jemy wspól­nie z sa­mo­rzą­dami studenckimi.
/​

Powiązane materiały: