Przejdź do treści

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecz­nie mło­dym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­ra­cje pla­styczne bądź diety i ćwi­cze­nia? Po­zna­li­śmy se­kret wiecz­nej mło­do­ści i nie za­wa­hamy się nim podzielić!

Se­kre­tem mło­do­ści wcale nie są ope­ra­cje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w któ­rym prze­by­wamy. Do ta­kiego wnio­sku do­szli psy­cho­lo­dzy Frie­drich-Schil­ler-Uni­ver­si­taet Jena. Nie­mieccy ba­da­cze zna­leźli bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie: osoby, które chcą wy­glą­dać mło­dziej po­winny ota­czać się oso­bami star­szymi. Po ob­ser­wa­cji star­szych osób, trzy­dzie­sto­latka wy­daje nam się bo­wiem znacz­nie młodsza.

Dzięki ba­da­niom psy­cho­lo­dzy udo­wod­nili, że lu­dzie mylą się w okre­śle­niu czy­je­goś wieku, je­śli wcze­śniej mieli kon­takt z oso­bami na­le­żą­cymi do spe­cy­ficz­nej grupy wie­ko­wej. Je­śli uczest­ni­kom ba­da­nia po­ka­zano wiele twa­rzy star­szych osób, a na­stęp­nie ka­zano okre­ślić wiek pew­nej osoby w śred­nim wieku, to zwy­kle znacz­nie ją od­mła­dzali. Działo się tak nie­za­leż­nie od wieku i płci ob­ser­wa­tora. Na­ukowcy za­uwa­żyli jed­nak, że gdy uczest­nicy ba­da­nia ob­ser­wo­wali twa­rze osób tej sa­mej płci, efekt ten był jesz­cze silniejszy.

Wnio­sek z tego taki – gdy chcemy się od­mło­dzić warto bry­lo­wać w to­wa­rzy­stwie star­szych: pa­nie – wśród star­szych ko­biet, pa­no­wie – wśród star­szych męż­czyzn. Za­ło­ży­ciela „Play­boy’a”, Hugh Hef­nera mo­głyby za­sko­czyć ta­kie wy­niki, po­nie­waż jego spo­so­bem na od­mło­dze­nie się jest to­wa­rzy­stwo mło­dych ko­biet. Nie zdaje so­bie on jed­nak sprawy, że ich obec­ność spra­wia, że wy­gląda na star­szego. Za­miast więc my­śleć o ope­ra­cji pla­stycz­nej, po­wi­nien zmie­nić to­wa­rzy­szy na dziad­ków w bar­dzo po­de­szłym wieku.

Tylko czy wtedy wie­czory będą rów­nie przyjemne…?

foto — sxc

Powiązane materiały: