Przejdź do treści

Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Pod ad­re­sem qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl uru­cho­miony zo­stał nowy ser­wis Sto­wa­rzy­sze­nia „Nowa Hu­ma­ni­styka” — plat­forma ko­mu­ni­ka­cyjna dla badaczy-humanistów.

Ła­ciń­skie qu­aestio ma wiele zna­czeń: po­szu­ki­wa­nie, ba­da­nie na­ukowe, śledz­two, dys­ku­sja, czy wresz­cie py­ta­nie. I wszyst­kie te ha­sła do­sko­nale od­zwier­cie­dlają cha­rak­ter apli­ka­cji. Twórcy chcą, aby ta plat­forma stała się miej­scem spo­tkań ba­da­czy hu­ma­ni­styki z wszyst­kich dzie­dzin, aby słu­żyła do na­wią­zy­wa­nia zna­jo­mo­ści, uła­twiała ko­mu­ni­ka­cję po­mię­dzy ba­da­czami, wy­mianę do­świad­czeń, po­zy­ski­wa­nie part­ne­rów do pro­jek­tów etc.

Sys­tem grup po­zwala na szybką i bez­po­śred­nią wy­mianę in­for­ma­cji w kręgu ba­da­czy da­nej spe­cja­li­za­cji, dzie­dziny, te­matu. Dzie­le­nie się sta­nem ba­dań, wspólne po­szu­ki­wa­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nia, które sta­wiają na­sze ba­da­nia, uzy­ski­wa­nie po­mocy od bar­dziej do­świad­czo­nych ba­da­czy w Qu­aestio jest bar­dzo proste.

Choć Qu­aestio nie jest ser­wi­sem spo­łecz­no­ścio­wym, ta­kim jak np. na­sza-klasa lub fa­ce­book, ini­cja­tywa przy­czy­nić się może w du­żym stop­niu do skon­so­li­do­wa­nia śro­do­wi­ska ba­da­czy i uła­twi za­wie­ra­nie na­uko­wych znajomości.

Q. świet­nie spraw­dzi się też w roli na­rzę­dzia do za­rzą­dza­nia pro­jek­tami, or­ga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji, pracy w ko­łach na­uko­wych itp.

Za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z apli­ka­cją. Wszel­kie uwagi, su­ge­stie i po­my­sły można zgła­szać, ko­rzy­sta­jąc z grupy Qu­aestio.

Wię­cej na quaestio.nowahumanistyka.pl/o‑quaestio/.

Powiązane materiały: