Przejdź do treści

Przepis na choinkę idealną

Wiel­kimi kro­kami zbli­żają się święta. W ra­diu już leci „Last Chri­st­mas”, na fo­rach in­ter­ne­to­wych wrze dys­ku­sja czy znów po­leci „Ke­vin sam w domu”, a na ryn­kach miast, w ga­le­riach han­dlo­wych i na­szych pry­wat­nych miesz­ka­niach po­ja­wiają się ustro­jone choinki.

Każdy z nas de­ko­ruje drzewko we­dług wła­snego gu­stu, a wia­domo, o gu­stach się nie dys­ku­tuje. Jaka po­winna być cho­inka ide­alna? Od­po­wie­działo na to py­ta­nie dwóch 20-let­nich stu­den­tów ma­te­ma­tyki z Uni­wer­sy­tetu Shef­field — Ni­cole Wri­gh­tham i Alex Craig.

Opra­co­wali oni for­muły dla ide­al­nego drzewka bo­żo­na­ro­dze­nio­wego. Bry­tyj­scy stu­denci wy­li­czyli, ile po­trzeba, w za­leż­no­ści od wy­so­ko­ści drzewka, świe­ci­de­łek, łań­cu­chów i lam­pek, by cho­inka była per­fek­cyjna. Opra­co­wane przez nich for­muły za­miesz­czono na stro­nie in­ter­ne­to­wej Uni­wer­sy­tetu Shef­field, a także – dla uła­twie­nia – pro­sty kal­ku­la­tor, ob­li­cza­jący, ile ozdób po­trzeba dla cho­inki kon­kret­nej wysokości.

Jedna z for­muł okre­śla też na­wet wiel­kość gwiazdy, tra­dy­cyj­nie za­wie­sza­nej na czubku drzewa. Oka­zuje się, że ide­alna cho­inka, wy­soka na 180 cen­ty­me­trów, po­trze­buje 37 świe­ci­de­łek, ok. 919 cm la­mety, 565 cm prze­wodu z lamp­kami oraz 18-cen­ty­me­tro­wej gwiazdy (lub anioła) na czubku.

Je­śli zna­leź­li­ście już swoją wy­ma­rzoną cho­inkę, a nie wie­cie ile i ja­kiej wiel­ko­ści de­ko­ra­cje za­ku­pić, warto sko­rzy­stać z tego pro­stego kal­ku­la­tora. Znaj­dzie­cie go kli­ka­jąc tu­taj.

Skoro wspo­mnie­li­śmy o tym świą­tecz­nym prze­boju, to za­pra­szamy do odsłuchania 🙂

Powiązane materiały: