Przejdź do treści

Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Choć efekty pracy na­ukow­ców by­wają spek­ta­ku­larne, to do­cho­dze­nie do nich bywa bar­dzo żmudne i od­bywa się bez sen­sa­cji, które mo­głyby za­in­te­re­so­wać me­dia i prze­cięt­nego użyt­kow­nika wy­na­laz­ków. Nie ozna­cza to, że praca ta jest nudna i nie przy­nosi sa­tys­fak­cji. Wręcz prze­ciw­nie. Te­raz każdy bez wy­cho­dze­nia z domu bę­dzie mógł być może do­ko­nać epo­ko­wego odkrycia!

W in­ter­ne­cie zo­stały dzi­siaj udo­stęp­nione do­ku­menty spi­sane przez miesz­kań­ców an­tycz­nego Mia­sta Ostro­no­sej Ryby (Oxyr­hyn­chos) znaj­du­ją­cego się w Środ­ko­wym Egip­cie. Do od­kry­tych na po­czątku XX wieku pa­pi­ru­sów do nie­dawna do­stęp mieli tylko na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego. Są na nich co­dzienne no­tatki, prze­pisy na pyszne śnia­da­nie ale też uni­ka­towe frag­menty pie­śni. Można dzięki nim po­znać co­dzienne ży­cie lu­dzi z okresu rzymskiego. 

Każdy użyt­kow­nik no­wego ser­wisu bę­dzie mógł wes­przeć na­ukow­ców w trans­kryp­cji pa­pi­ru­sów ale bę­dzie miał rów­nież oka­zję do sa­mo­dziel­nego od­kry­wa­nia ży­cia sta­ro­żyt­nych. W tej chwili z tego nie­zwy­kłego pro­jektu, któ­rego czę­ścią jest uru­cho­miony dzi­siaj ser­wis, ko­rzy­sta po­nad 450.000 osób na ca­łym świecie.

Za pro­jek­tem stoi Ci­ti­zen Science Al­liance (CSA). To sto­wa­rzy­sze­nie czo­ło­wych bry­tyj­skich i ame­ry­kań­skich uczelni wyż­szych i mu­zeów, które pra­gną an­ga­żo­wać w ba­da­nia na­ukowe zwy­kłych lu­dzi. Po­wstało ono w efek­cie ogrom­nej po­pu­lar­no­ści Ga­lak­tycz­nego Zoo. CSA ogło­siło wła­śnie kon­kurs na kon­cep­cje no­wych spo­łecz­no­ścio­wych pro­jek­tów na­uko­wych, w któ­rym mogą wziąć udział także pol­scy na­ukowcy. W przy­go­to­wa­niu pro­po­zy­cji w na­szym kraju mają po­móc ko­or­dy­na­to­rzy Zoo­ni­verse w Pol­sce i part­ne­rzy CSA — dr hab. Lech Man­kie­wicz, dy­rek­tor Cen­trum Fi­zyki Teo­re­tycz­nej PAN i Jan Po­mierny, wy­dawca por­talu Astro​no​mia​.pl. Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 15 sierpnia. 

Chcemy za­chę­cić na­ukow­ców z róż­nych dzie­dzin do po­dzie­le­nia się z nami po­my­słami na pro­jekty wy­ko­rzy­stu­jące po­ten­cjał in­ter­ne­to­wych spo­łecz­no­ści, w wielu przy­pad­kach bę­dziemy w sta­nie po­móc — po­wie­dział dr Chris Lin­tott z Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego, prze­wod­ni­czący CSA — wy­bie­rzemy naj­lep­sze kon­cep­cje i wspól­nie z po­my­sło­daw­cami przy­go­tu­jemy ser­wisy dla plat­formy Zooniverse.

Użyt­kow­nicy glo­bal­nej sieci, nie­za­leż­nie od wieku i wy­kształ­ce­nia, po raz pierw­szy uzy­skali dzięki ca­łemu pro­jek­towi moż­li­wość wzię­cia udziału w pro­jek­tach na­uko­wych i pracy z da­nymi, do któ­rych do­stęp mieli zwy­kle tylko pro­fe­sjo­nalni astro­no­mo­wie. Przez bli­sko pięć lat do pro­jektu za­pi­sało się 450.000 in­ter­na­tów. Także w na­szym kraju po­wstała spo­łecz­ność „ga­lak­tycz­nych zoo­lo­gów” li­cząca 30.000 osób. CSA obec­nie two­rzy oraz utrzy­muje plat­formę Zoo­ni­verse, która jest zbio­rem dzie­się­ciu spo­łecz­no­ścio­wych pro­jek­tów na­uko­wych, zwią­za­nych głów­nie z astro­no­mią, ale CSA wpro­wa­dziło już także pierw­sze pro­jekty z in­nych dzie­dzin — m.in. „Dawna po­goda” , w któ­rym in­ter­nauci, dzięki ana­li­zie sta­rych dzien­ni­ków po­kła­do­wych, mogą okre­ślić wa­runki po­go­dowe, ja­kie pa­no­wały na mo­rzach w la­tach I wojny świa­to­wej. Naj­now­szym uru­cho­mio­nym pro­jek­tem jest wła­śnie „ży­cie starożytnych”.

Za­da­nie nie jest ła­twe, ale warto spró­bo­wać swo­ich sił! Zaj­rzyj­cie tu­taj.

Powiązane materiały: