Przejdź do treści

Poza zaklętym kręgiem

Mó­wiąc o grach, na­ukowcy uży­wają cza­sami prze­no­śni za­klę­tego kręgu. Nie za­wsze jest ona jed­nak od­po­wied­nia. Dla­czego? I przede wszyst­kim – co taka me­ta­fora oznacza?

Jo­han Hu­izinga i Ro­ger Ca­il­lois, dwaj kla­sycy ba­dań nad grami, zwró­cili uwagę, że za­zwy­czaj od­by­wają się one w spe­cjal­nie wy­dzie­lo­nym cza­sie i miej­scu. Od­ręb­ność ta służy do pod­kre­śle­nia nie­co­dzien­nego cha­rak­teru gier, do od­dzie­le­nia ich od ze­wnętrz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Nie cho­dzi tu­taj je­dy­nie o wy­godę gra­czy, nie­za­kłó­cony prze­bieg roz­grywki i bez­pie­czeń­stwo osób po­stron­nych. Mecz piłki noż­nej, spo­tka­nie przy grach plan­szo­wych, a na­wet par­tia sza­chów w pew­nym sen­sie wy­no­szą gra­ją­cych (oraz ki­bi­ców!) poza gra­nice zwy­kłego świata, szcze­gól­nie je­śli są oni mocno za­an­ga­żo­wani. Gra­nie ma w so­bie coś ze świętowania.

So far, so good. Obec­nie jed­nak mówi się o ulu­dycz­nie­niu rze­czy­wi­sto­ści, to zna­czy o na­ra­sta­ją­cej obec­no­ści gier w spo­łe­czeń­stwie i kul­tu­rze. W ta­kich wa­run­kach me­ta­fora za­klę­tego kręgu prze­staje dzia­łać. Weźmy dzie­siątki mi­lio­nów lu­dzi, któ­rzy ko­rzy­stają z pro­stych gier do­stęp­nych w ser­wi­sie Fa­ce­book. Trudno mó­wić o ode­rwa­niu od reszty świata, skoro wy­star­czy na parę mi­nut zmie­nić okno w prze­glą­darce, a po­tem można na­tych­miast wró­cić do pracy.

Oczy­wi­ście, me­cze piłki noż­nej mają się do­brze, po­dob­nie jak na przy­kład roz­grywki nie­kom­pu­te­ro­wych gier fa­bu­lar­nych. Ty­tu­łowa prze­no­śnia nie stała się bez­u­ży­teczna, na­dal może nam coś po­wie­dzieć o grach. Je­żeli chce­cie usły­szeć wię­cej o jej po­ten­cjale, ale także o jej ogra­ni­cze­niach – za­pra­szamy na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Polibuda Gaming Zone”


AttributionNoncommercialNo Derivative WorksSome ri­ghts re­se­rved by jcol­man

Powiązane materiały: