Przejdź do treści

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Ota­cza nas ha­łas. Co­dzien­nie je­ste­śmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący ha­łas uliczny. Te­le­wi­zory stają się co­raz więk­sze i gło­śniej­sze, w ki­nach ata­kuje nas co­raz wię­cej de­cy­beli. Cho­dzimy na gło­śne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony lu­dzi, głów­nie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bio­nej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lo­dzy mó­wią o nich „po­ko­le­nie empetrójek”. 

Pra­wie 40 pro­cent osób w wieku 18–24 lat ko­rzy­sta z nich przy­naj­mniej go­dzinę dzien­nie. Z ja­kim skut­kiem? Nie­stety fa­tal­nym. Głuchniemy. 

Przez słu­chawki dźwięk do­ciera w bez­po­śred­nie są­siedz­two błony bę­ben­ko­wej, bez fil­tra, ja­kim w nor­mal­nych wa­run­kach jest war­stwa po­wie­trza. W efek­cie ha­łas prze­kra­cza ba­rierę bez­pie­czeń­stwa i w ciągu trzech lat może do­pro­wa­dzić do nie­od­wra­cal­nego uszko­dze­nia na­rządu słu­chu — mówi prof. Wi­told Szy­fter, kie­row­nik Ka­te­dry i Kli­niki Oto­la­ryn­go­lo­gii Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego w Poznaniu. 

Gra­nicą bez­pie­czeń­stwa jest na­tę­że­nie dźwię­ków o war­to­ści 80 dB. Tym­cza­sem nie­które od­twa­rza­cze MP3 są w sta­nie wy­ge­ne­ro­wać dźwięk o na­tę­że­niu po­nad 115 dB. O 15 dB prze­wyż­szają od­głos młota pneu­ma­tycz­nego i są tylko o 5 dB mniej ha­ła­śliwe niż star­tu­jący samolot!

Z da­nych Unii Eu­ro­pej­skiej wy­nika, że po­ważne uszko­dze­nie słu­chu spo­wo­do­wane przez zbyt gło­śne słu­cha­nie mu­zyki z od­twa­rza­czy mp3 grozi już 10 mi­lio­nom mło­dych lu­dzi w Eu­ro­pie. Na trwałe uszko­dze­nie słu­chu na­ra­żone są osoby, które słu­chają gło­śnej mu­zyki przez pięć go­dzin ty­go­dniowo w ciągu pię­ciu lat – usta­lili eks­perci z pod­le­głego UE Ko­mi­tetu Na­uko­wego ds. Po­ja­wia­ją­cych się i Nowo Roz­po­zna­nych Za­gro­żeń dla Zdrowia. 

By ten czarny sce­na­riusz się nie spraw­dził Unia Eu­ro­pej­ska chce, by na każ­dym od­twa­rza­czu mp3 znaj­do­wało się ostrze­że­nie o za­gro­że­niu dla zdro­wia, ja­kie nie­sie nie­wła­ściwe lub nad­mierne uży­wa­nie tego urzą­dze­nia. Mło­dych nie je­ste­śmy wsta­nie prze­ko­nać, aby na do­bre wy­cią­gnęli słu­chawki z uszu. Ale je­żeli nie będą ogra­ni­czać gło­śnego słu­cha­nia mu­zyki przez słu­chawki za 10 lat mogą mieć słuch 70-let­niego czło­wieka, a apa­raty słu­chowe będą tak po­wszechne jak okulary.

Powiązane materiały: