Przejdź do treści

Plotka a bicie serc

Plot­ku­jemy — jako spo­łe­czeń­stwo oczy­wi­ście — na po­tęgę. Lu­bimy plo­tek słu­chać i po­wta­rzać je da­lej, ale nie lu­bimy się do tego przy­zna­wać. Być może niesłusznie…

Fio­dor Do­sto­jew­ski twier­dził, że plotka jest za­wsze sma­ko­wita, ale samo plot­ko­wa­nie było źle wi­dziane i kry­ty­ko­wane. Plotka czę­sto przy­no­siła nie­przy­jemne skutki ich bohaterom.

Sprawę po­sta­no­wili do­głęb­nie zba­dać na­ukowcy z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia w Ber­ke­ley. Uwa­żają oni, że plotka może być war­to­ściowa. Może na przy­kład za­po­bie­gać złemu za­cho­wa­niu jed­no­stek, czy zmniej­szyć stres. Oczy­wi­ście je­śli bę­dzie miała po­zy­tywny charakter 

Plotki mają ge­ne­ral­nie złą re­nomę, jed­nak zna­leź­li­śmy do­wód na to, że od­gry­wają one kry­tyczną rolę w utrzy­ma­niu po­rządku spo­łecz­nego — prze­ko­ny­wał Robb Wil­ler, psy­cho­log spo­łeczny na UC Berkeley.

Do ta­kich wnio­sków do­szli pod­czas se­rii ba­dań, w któ­rych uczest­nicy grali w gry eko­no­miczne lub ob­ser­wo­wali grę in­nych. Ob­ser­wa­to­rzy wi­dząc nie­uczciwe po­stę­po­wa­nie jed­nego z gra­czy mo­gli ostrzec in­nych, roz­sie­wa­jąc plotkę. Już samo ob­ser­wo­wa­nie nie­wła­ści­wego za­cho­wa­nia po­wo­do­wało przy­spie­sze­nie bi­cia serca, na­to­miast pusz­cze­nie w obieg plotki uspo­ka­jało ich.

Roz­po­wszech­nie­nie plotki po­pra­wiało ich ne­ga­tywny na­strój i zmniej­szało fru­stra­cję, dzięki plot­ko­wa­niu czuli się le­piej — wy­ja­śnia Robb Willer.

Chęt­niej pod­czas eks­pe­ry­mentu plot­ko­wali lu­dzie, któ­rzy uzy­ski­wali wyż­sze wy­niki w ska­lach al­tru­izmu i za­cho­wań ko­ope­ra­tyw­nych. Od­czu­wali oni więk­szy dys­kom­fort z po­wodu sa­mo­lub­nego za­cho­wa­nia oszu­sta. Chcąc ost­zrec in­nych po­tra­fili po­świę­cić swoje wy­na­gro­dze­nie za udział w ba­da­niu, aby tylko prze­ka­zać plotkę.

Plot­ko­wa­nie nie musi być za­tem ni­czym wsty­dli­wym. Pod wa­run­kiem jed­nak, że bę­dzie ona ko­muś pomocna.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów