Przejdź do treści

Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Po­świę­ci­li­śmy się dla na­uki oraz dla was i prze­te­sto­wa­li­śmy 40 ga­tun­ków piwa z pię­ciu kon­ty­nen­tów. Nie było to ła­twe za­da­nie, ale chcie­li­śmy po­twier­dzić usta­le­nia hisz­pań­skich ba­da­czy. Uwaga — nie pró­buj­cie po­wta­rzać tego eks­pe­ry­mentu w wa­run­kach domowych!

Były piwa ja­sne i ciemne, smaczne i… mniej smaczne. Nie bę­dziemy jed­nak tu­taj re­cen­zo­wać sma­ków, bo jest z nimi po­dob­nie jak z gu­stami. Hisz­pań­scy ba­da­cze po prze­ana­li­zo­wa­niu wła­śnie 40 ga­tun­ków piwa do­szli do wnio­sku, że ciemne piwo za­wiera wię­cej wol­nego że­laza niż piwo ja­sne i bezalkoholowe. 

Choć są to bar­dzo nie­wiel­kie ilo­ści, róż­nice by­wają wi­doczne i mogą być wy­ni­kiem pro­cesu pro­duk­cji czy uży­wa­nych su­row­ców — mówi Car­los Blanco z Uni­wer­sy­tetu Val­la­do­lid, który pro­wa­dził badania. 

Pod­czas pro­duk­cji ja­snego piwa jako środka fil­tru­ją­cego używa się ziemi okrzem­ko­wej. Na­daje ona piwu ja­śniej­szą barwę, ale też za­trzy­muje że­lazo, dla­tego jego kon­cen­tra­cja jest mniej­sza. Z piwa bez­al­ko­ho­lo­wego że­lazo znika pod­czas de­sty­la­cji próż­nio­wej wraz z al­ko­ho­lem. Po prze­ba­da­niu 40 ga­tun­ków piwa hisz­pań­scy na­ukowcy stwier­dzili, że wyż­sza za­war­tość że­laza w ciem­nym pi­wie może być zwią­zana ze sto­so­wa­nymi w pro­duk­cji eks­trak­tami sło­do­wymi i chmielowymi. 

Naj­wię­cej że­laza zna­le­ziono w ciem­nym pi­wie hisz­pań­skim i mek­sy­kań­skim, a naj­mniej w pi­wie z Ho­lan­dii i Irlandii. 

Choć że­lazo jest waż­nym skład­ni­kiem na­szej diety i może być pew­nym uspa­wie­dli­wie­niem dla pro­wa­dze­nia po­dob­nych ba­dań na wła­sną rękę, to trzeba pa­mię­tać, że nad­miar że­laza w sta­nie wol­nym może przy­spie­szać roz­wój wielu chorób.

Powiązane materiały: