Przejdź do treści

Parcie na szkło

Choć nie wszy­scy się do tego przy­znają, to sporo osób chcia­łoby zo­stać ga­wiazdą wy­stę­pu­jącą przed ka­me­rami. Chęt­nie usta­wiają się przed nimi także po­li­tycy, choć nie wszy­scy mają ochotę ich oglą­dać. Jest jed­nak te­le­wi­zja, w któ­rej po­ka­zy­wa­nie się może za­koń­czyć się… nieprzyjemnie.

Ka­mery są już wszech­obecne. Ob­ser­wują nas na ulicy, w skle­pach, win­dach. Go­dzimy się na pod­lglą­da­nie nas przez Wiel­kiego Brata bo czu­jemy się bar­dziej bez­pieczni. To przy­świe­cało także pracy na­ukow­ców z Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­rzy opra­co­wali wła­śnie tech­no­lo­gię au­to­ma­tycz­nej ana­lizy na­grań z ka­mer te­le­wi­zji prze­my­sło­wej. Sy­gna­łem, który au­to­ma­tycz­nie wy­zwoli po­szu­ki­wa­nie w ba­zie na­grań mogą być bójki czy za­mieszki. Opra­co­wany przez na­ukow­ców z Di­gi­tal Ima­ging Re­se­arch Cen­ter na King­ston Uni­ver­sity pro­gram prze­ana­li­zuje na­gra­nia z róż­nych ka­mer z czasu przed, po i w trak­cie za­mie­szek, wy­bie­ra­jąc te naj­bar­dziej po­mocne dla policji. 

Teo­re­tycz­nie nie po­może ukry­cie twa­rzy pod sza­li­kiem i kap­tu­rem wan­dala, który do­ko­nał ja­kie­goś prze­stąp­stwa. Pro­gram spraw­dzi i prze­ana­li­zuje ob­raz nie tylko z miej­sca, w któ­rym sprawca mógł wie­dzieć, że jest ob­ser­wo­wany, ale także z ka­mer z in­nych ulic. W końcu musi zdjąć sza­lik i kap­tur, by nie wzbu­dzać po­dej­rzeń. W od­kry­ciu jego toż­sa­mo­ści może rów­nież po­móc ana­liza jego drogi ucieczki.

Choć pro­gram bry­tyj­skich na­ukow­ców wy­maga prze­ana­li­zo­wa­nia znacz­nie więk­szej ilo­ści na­grań, to jest do­kład­niej­szy od do­tąd sto­so­wa­nych me­tod i po­wi­nien zmniej­szyć liczbę fał­szy­wych oskarżeń.

Taki pro­gram może być przy­datny nie tylko pod­czas za­mie­szek w Lon­dy­nie, ale też pod­czas spe­cy­ficz­nej formy ki­bi­co­wa­nia — nie tylko na sta­dio­nie w Bydgoszczy 😉
/​

Powiązane materiały: