Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Ćwicz mniej niż więcej!

Ćwicz mniej niż więcej!

Do­bra in­for­ma­cja dla osób, które chcą szybko schud­nąć, ale są zbyt le­niwe lub za­bie­gane. Nie trzeba ka­to­wać się wie­lo­go­dzin­nymi tre­nin­gami. Ta­kie same efekty dają ćwi­cze­nia o umiar­ko­wa­nej in­ten­syw­no­ści trwa­jące za­le­d­wie pół go­dziny. Wła­śnie od­kryli to Duń­czycy, prze­te­sto­wali i… zrzu­cili bez wy­siłku śred­nio 3,6 kg w ciągu 3 mie­sięcy. W ba­da­niach nad opty­mal­nym cza­sem ćwi­czeń fi­zycz­nych wzięło udział 60 męż­czyzn, którzy […]

Podgląd: Po co gry dorosłemu?

Po co gry dorosłemu?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” W marcu 2009 roku ser­wis TED Talks za­mie­ścił wy­stą­pie­nie Stu­arta Browna Play is more than fun („Za­bawa to nie tylko roz­rywka”). Ame­ry­kań­ski psy­cho­log po­rów­nał okładkę „New York Ti­mes” z 17 lu­tego 2008 roku oraz XV-wieczne przed­sta­wie­nie gier i za­baw na po­dwó­rzu, po­ka­zu­jąc pod­sta­wową róż­nicę mię­dzy nimi: na okładce „NYT” nie […]

Podgląd: Wstyd ma duże oczy

Wstyd ma duże oczy

Zda­rza się wam spło­nąć ru­mień­cem? Praw­do­po­do­bień­stwo, że inni za­uważą że się za­czer­wie­nimy jest więk­sze, je­śli wła­śnie się tego bo­imy! Od­kryli to na­ukowcy ze Szkoły Psy­cho­lo­gii na Mur­doch Uni­ver­sity w Au­stra­lii po zba­da­niu re­ak­cji zwią­za­nych z ru­mień­cem u 86 ochot­ni­ków w wieku od 17 do 59 lat. Spraw­dzali, w ja­kim stop­niu wiek, płeć, uświa­do­miona skłon­ność do czer­wie­nie­nia się oraz nie­śmia­łość czy też […]

Podgląd: Czas działa na naszą korzyść

Czas działa na naszą korzyść

In­te­li­gent­nych de­cy­zji nie po­dej­muje się w mgnie­niu oka. Tym­cza­sem lu­dzie stają się co­raz bar­dziej nie­cier­pliwi. Wszystko przez tech­no­lo­gię — twier­dzi prof. Frank Part­noy z Uni­ver­sy­tetu San Diego. Ko­rzy­sta­nie z wszech­obec­nych tech­no­lo­gicz­nych no­wi­nek i udo­god­nień po­wo­duje, że do­ko­ny­wane przez nas de­cy­zje są czę­sto za szyb­kie i zbyt im­pul­sywne. Brak ocze­ki­wa­nia i cier­pli­wo­ści po­wo­duje, że czę­sto po­dej­mu­jemy gor­sze de­cy­zje, je­ste­śmy mniej skon­cen­tro­wani — zauważa […]

Podgląd: Stan konta, a stan zdrowia

Stan konta, a stan zdrowia

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają lecz każdy chce to spraw­dzić oso­bi­ście — na­pi­sał kie­dyś Ste­fan Ki­sie­lew­ski. Choć brzmi to lo­gicz­nie nie do końca musi być praw­dziwe, co udo­wad­niają na­ukowcy z Ka­nady. We­dług ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­nego w lipcu tego roku 22% Ka­na­dyj­czy­ków stwier­dziło, że jest w do­sko­na­łym sta­nie zdro­wia. Wśród osób o do­cho­dach w ro­dzi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cych 30.000 do­la­rów ka­na­dyj­skich, tylko 39% do­brze oceniło […]

Podgląd: Nie lubię poniedziałku

Nie lubię poniedziałku

Nie lu­bię poniedziałku…Wy pew­nie także. Tym­cza­sem ame­ry­kań­scy ba­da­cze ze Stony Brook Uni­ver­sity w sta­nie Nowy Jork stwier­dzili na pod­sta­wie ba­dań, że wbrew po­wszech­nej opi­nii po­nie­dzia­łek nie jest naj­bar­dziej znie­na­wi­dzo­nym dniem ty­go­dnia. Ame­ry­ka­nie prze­ana­li­zo­wali wy­po­wie­dzi 340.000 osób, uzy­skane w wy­wia­dach te­le­fo­nicz­nych. Wy­nika z nich, że z równą nie­chę­cią od­no­simy się za­równo do po­nie­działku, jak i wtorku, środy czy czwartku. We wszystkie […]

Podgląd: Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Nie­wiele czasu mi­nęło od ma­sa­kry, która miała miej­sce w De­nver pod­czas filmu Mroczny Ry­cerz po­wstaje. W tym kon­tek­ście na nowo ak­tu­alny staje się pro­blem strze­la­nin, któ­rych spraw­cami byli lu­dzie gra­jący w tzw. bru­talne gry kom­pu­te­rowe. Czy gdyby nie one, unik­nięto by owych tra­ge­dii? Pra­wie na pewno nie. Dla czło­wieka, który jest […]

Podgląd: Srebro czy brąz?

Srebro czy brąz?

Trzy­mamy kciuki za na­szych spor­tow­ców, któ­rzy wal­czą o me­dale w Lon­dy­nie. Zdo­być cenny krą­żek udaje się, nie­stety, nie­licz­nym, a każdy taki wy­czyn to wiele emo­cji dla ki­bi­ców i oczy­wi­ście sa­mych zwy­cięz­ców. Nas cie­szy każdy me­dal. Cza­sami brąz jest na wagę złota. Tym­cza­sem dla sa­mych spor­tow­ców ist­nieje ol­brzy­mia róż­nica emo­cjo­nalna w re­ak­cji po zdo­by­ciu me­dalu srebr­nego i brą­zo­wego. Z ba­dań psy­cho­lo­gicz­nych wy­nika, że szczęśliwszy […]

Podgląd: Trenuj mózg!

Trenuj mózg!

Ten, kto lubi dużo zjeść i nie może so­bie ni­czego od­mó­wić, musi się li­czyć z więk­szą wagą. Chyba, że roz­pocz­nie ter­ning… mó­zgu! Ła­kom­stwo i przy­rost wagi po­łą­czone są z tą czę­ścią mó­zgu, która zwią­zana jest m.in. z mo­ty­wa­cją, a od­po­wiedni tre­ning mó­zgu może uchro­nić ła­kom­czu­chów przed nad­mier­nym ob­ja­da­niem się. Od­kryli to na­ukowcy z uni­wer­sy­te­tów Exe­ter, Car­diff i Bri­stol i roz­po­częli już prace nad opra­co­wa­niem ta­kiego treningu. […]

Podgląd: Nad morze rodacy!

Nad morze rodacy!

Do­kąd po­je­chać pod­czas wa­ka­cji? Nad mo­rze! Choć można usły­szeć wiele na­rze­kań, że nad Bał­ty­kiem jest desz­czowo, woda w mo­rzu zimna i w ogóle jest drogo… to jest to naj­lep­sze miej­sce dla pod­re­pe­ro­wa­nia zdro­wia. Miesz­kańcy nad­mor­skich miej­sco­wo­ści to lu­dzie o lep­szym zdro­wiu niż ci, któ­rzy miesz­kają w głębi kraju. Tak przy­naj­mniej wy­nika z ra­portu przy­go­to­wa­nego przez ba­da­czy z Uni­wer­sy­tetu Exe­ter w Wiel­kiej Bry­ta­nii. By […]

Strona 7 z 19 ‹ Pierwszy 4 5 6 7 8 9 10 Ostatni ›