Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Karka, kostka – i magiczny świat!

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ni­ków gier fa­bu­lar­nych w Pol­sce, ale można ją osza­co­wać na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy lu­dzi, któ­rzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czy­nić nie­co­dzienny uży­tek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ści­wie się zaj­mują? W więk­szo­ści gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych cza­sem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nie­nia od kom­pu­te­ro­wych gier fabularnych – […]

Podgląd: Permanentna inwigilacja

Permanentna inwigilacja

Ga­zet czy­tamy co­raz mniej, bo co­raz mniej jest w nich tre­ści a wię­cej ob­raz­ków, re­klamy w te­le­wi­zji wy­prze­dane z rocz­nym wy­prze­dze­niem, ra­dio na za­krę­cie, w in­ter­ne­cie pa­nuje ko­mu­ni­ka­cyjna wolna ame­ry­kanka! To w jaki spo­sób mar­ke­te­rzy będą za­chę­cać nas do swo­ich pro­duk­tów albo usług? W jaki spo­sób za­uwa­żymy ich re­klamę? Pre­cy­zyjne do­tar­cie za­pew­niają już dziś sys­temy mo­bilne, pra­wie każdy Po­lak ma prze­cież komórkę, […]

Podgląd: Spór o gameplay i fabułę

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niej­sze w grze kom­pu­te­ro­wej: atrak­cyjna fa­buła czy do­bry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się ta­kim prze­bo­jem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­sto­ria. Ale prze­cież w Te­tri­sie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech cza­sów. Py­ta­nia o rolę fa­buły i za­sad roz­grywki za­da­wali so­bie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wi­deo. Na prze­ło­mie XX i XXI wieku zaznaczyła […]

Nowa era gier

Za­czy­nali od ko­stek do gier plan­szo­wych, dziś – jako je­den z naj­więk­szych ich pro­du­cen­tów na świe­cie – stwo­rzyli DICE +, elek­tro­niczną kostkę, którą można grać na ta­ble­tach, kom­pu­te­rach i te­le­fo­nach. Roz­mowa z Pa­try­kiem Strze­le­wi­czem i Mi­cha­łem Bą­kiem. Skąd po­mysł na pro­duk­cję ko­stek do gier RPG i w jaki spo­sób ewo­lu­ował on w kostkę elek­tro­niczną? Pa­tryk Strze­le­wicz: W tym roku mija już 8 lat […]

Podgląd: Skrót na dziś: PTBG

Skrót na dziś: PTBG

PTBG to skrót (ści­ślej: skró­to­wiec) ozna­cza­jący Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­da­nia Gier. Dla­czego jego dzia­łal­ność może być cie­kawa dla osób, które in­te­re­sują się grami? Po pierw­sze, PTBG ma wła­sne fo­rum in­ter­ne­towe, na któ­rym znaj­dują się w tej chwili po­nad trzy ty­siące wpi­sów. Część z nich to dys­ku­sje na­ukowe, a część – cie­ka­wostki. Tu­taj na przy­kład kilka lat temu człon­ko­wie to­wa­rzy­stwa wymieniali […]

Podgląd: Ulubione seriale na receptę

Ulubione seriale na receptę

Na­rze­kamy, że te­le­wi­zja ser­wuje nam po­wtórki zna­nych se­riali. Mimo to chęt­nie oglą­damy po raz enty „Stawkę więk­szą niż ży­cie” czy „Przy­sta­nek Ala­ska”. Dla­czego? Psy­cho­log dok­tor Jaye Der­rick z In­sty­tutu Ba­da­nia Uza­leż­nień Uni­wer­sy­tetu Buf­falo uważa, że oglą­da­nie po­now­nie ulu­bio­nych se­riali to nie jest strata czasu, bo przy­nosi mega po­zy­tywny efekt – po­maga „ła­do­wać aku­mu­la­tory”. Jak tłu­ma­czy, nasze […]

Podgląd: Wymówka dla uzależnionych

Wymówka dla uzależnionych

Je­śli je­ste­ście uza­leż­nieni od in­ter­netu, to… nic z tym nie zro­bi­cie! Praw­do­po­dob­nie od­po­wie­dzialne są za to geny. To wła­śnie one wpłay­wają na nasz wy­gląd, za­cho­wa­nie, to w nich za­ko­do­wany jest cały wzo­rzec na­szego or­ga­ni­zmu. Naj­now­sze ba­da­nia do­wo­dzą także, że to wła­śnie geny, po­dob­nie jak w przy­padku in­nych na­ło­gów, de­ter­mi­nują uza­leż­nie­nie od in­ter­netu. Chri­stian Mon­tag z Uni­wer­sy­tetu w Bonn twier­dzi, że znaleziono […]

Podgląd: Części zamienne dla człowieka

Części zamienne dla człowieka

Ja­kość i ilość „czę­ści za­mien­nych” dla czło­wieka cały czas ro­śnie. Na­leżą do nich mię­dzy in­nymi sztuczne stawy bio­drowe. Choć nie­raz są nie­zbęne, nie są trwałe, a wła­ści­wie… nie były, bo wła­śnie się to zmie­nia. Choć za­wsze były wy­ko­nane z ma­te­ria­łów, które miały za­pew­nić ich trwa­łość, jak ce­ra­mika i ty­tan, nie wy­star­czały na całe ży­cie. Do­ty­czyło to zwłasz­cza „pod­mian” u młodych […]

Podgląd: Wyborcze geny

Wyborcze geny

Czym kie­ru­jemy się pod­czas wy­bo­rów do Par­la­mentu? Prze­ko­nują nas pro­gramy wy­bor­cze, czy kie­ru­jemy się ja­ko­ścią zdjęć na pla­ka­tach? Może o na­szych po­li­tycz­nych sym­pa­tiach de­cy­dują… geny? Choć wy­daje się to mało praw­do­po­dobne, może być jed­nak prawdą, a do­szedł do ta­kich wnio­sków prof. Pe­ter Ha­temi z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity, na pod­sta­wie ana­lizy za­cho­wań bliź­niąt. Twier­dzi on, że wła­śnie geny mogą de­cy­do­wać o różnym […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Igrzy­ska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spi­­der-Man, Pro­me­te­usz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostat­nio fil­mów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­tu­rze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świad­czą wy­niki sprze­daży cy­klu o Har­rym Pot­te­rze czy też sagi Pieśń lodu i ognia (jej […]

Strona 6 z 19 ‹ Pierwszy 3 4 5 6 7 8 9 Ostatni ›