Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Polscy badacze gier

Polscy badacze gier

Na­ukowcy, któ­rzy zaj­mują się ba­da­niem gier, w kra­jach an­glo­ję­zycz­nych pra­cują czę­sto pod szyl­dem game stu­dies lub game re­se­arch. W Pol­sce na­to­miast pewną po­pu­lar­ność zy­skało słowo „lu­do­lo­gia”. Na­zwy tej uży­wają przed­sta­wi­ciele naj­róż­niej­szych dzie­dzin: psy­cho­lo­go­wie, so­cjo­lo­dzy, li­te­ra­tu­ro­znawcy i wielu in­nych. Gdzie ich zna­leźć, jak za­po­znać się z wy­ni­kami ich pracy? Po pierw­sze, warto ro­zej­rzeć się po stro­nie i fo­rum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Ba­da­nia Gier, […]

Podgląd: Książki-gry

Książki-gry

Czy książka może być grą? Alek­san­dra Mo­chocka za­dała so­bie ta­kie py­ta­nie w ar­ty­kule opu­bli­ko­wa­nym w 2009 roku w pi­śmie „Homo Lu­dens”. Przyj­rzyjmy się dwu przy­kła­dom przy­wo­ła­nym w tym tek­ście. Przy­kład pierw­szy – gry pa­ra­gra­fowe, ta­kie jak Pa­łac o stu bra­mach Carla Fra­bet­tiego. Za­pewne to one jako pierw­sze ko­ja­rzą się nam z ha­słem „książka-gra”, choćby dla­tego, że można w nich wy­grać albo przegrać. […]

Podgląd: Francuski klasyk

Francuski klasyk

Jedną z kla­sycz­nych i wciąż ak­tu­al­nych prac na­uko­wych na te­mat gier jest książka Ro­gera Ca­il­lois Gry i lu­dzie. Czego mo­żemy się z niej do­wie­dzieć? Ca­il­lois zaj­mo­wał się rów­no­cze­śnie grami i za­ba­wami. Wy­róż­nił cztery ich od­miany. Pierw­sza z nich, agon, opiera się na współ­za­wod­nic­twie. W dru­gim ty­pie – alea – klu­czową rolę od­grywa czyn­nik lo­sowy. Dla trze­ciego ro­dzaju, mi­mi­cry, naj­waż­niej­sze jest na­śla­dow­nic­two. I wreszcie […]

Podgląd: Co bada ludolog?

Co bada ludolog?

O czym my­śli­cie, kiedy sły­szy­cie słowo „gra”? Sko­ja­rze­nia wielu z Was idą pew­nie w kie­runku gier kom­pu­te­ro­wych, na przy­kład tych, które zwy­kło się na­zy­wać nie­zro­zu­mia­łymi dla la­ików skró­tami: cRPG, FPS, RTS, MMORPG… W świe­cie an­glo­ję­zycz­nym pod ha­słem lu­do­logy (do­słow­nie ‘na­uka o grach’) czę­sto kryje się wła­śnie ba­da­nie ta­kich form roz­rywki. Jed­nakże część na­ukow­ców za­chod­nich i więk­szość pol­skich ro­zu­mie po­ję­cie ludologii […]

Podgląd: Gracz na konwencie

Gracz na konwencie

Po­znań, Lu­blin, War­szawa, Wro­cław. W każ­dym z tych miast re­gu­lar­nie od­by­wają się duże kon­wenty, czyli week­en­dowe zjazdy fa­nów, które ostat­nio w co­raz więk­szym stop­niu na­bie­rają też cha­rak­teru fe­sti­walu – wy­da­rze­nia otwar­tego dla uczest­ni­ków nie­zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem fa­now­skim. Kon­wen­tów w Pol­sce każ­dego roku są dzie­siątki, ale te or­ga­ni­zo­wane w wy­mie­nio­nych miej­sco­wo­ściach na­leżą do naj­więk­szych. W marcu 2012 roku na Pyr­ko­nie go­ściło ponad […]

Podgląd: Jak ze świata zrobić grę

Jak ze świata zrobić grę

Gry­wa­li­za­cja, gry­fi­ka­cja, ga­mi­fi­ka­cja… Po­ru­sza­jąc się po in­ter­ne­cie, co­raz czę­ściej mo­żemy tra­fić na te słowa, bę­dące pró­bami prze­ło­że­nia na ję­zyk pol­ski an­giel­skiego ter­minu ga­mi­fi­ca­tion. O co tu­taj cho­dzi? W naj­więk­szym skró­cie: o to, aby upo­dab­niać świat do gier. Zwo­len­nicy gry­fi­ka­cji wy­od­ręb­niają me­cha­ni­zmy, które za­chę­cają nas do gra­nia, i sta­rają się za­sto­so­wać je w ta­kich dzie­dzi­nach ży­cia, jak na­uka, praca i rozwój […]

Podgląd: Rating PEGI

Rating PEGI

Pan Eu­ro­pean Game In­for­ma­tion, czyli w skró­cie PEGI, to mię­dzy­na­ro­dowy sys­tem kla­sy­fi­ka­cyjny, który ma po­ma­gać ro­dzi­com w świa­do­mym wy­bo­rze gier kom­pu­te­ro­wych dla ich dzieci. W czę­ści kra­jów jego sto­so­wa­nie jest ob­li­ga­to­ryjne, w in­nych pań­stwach po­zo­staje w ge­stii pro­du­cen­tów. Ozna­cze­nia PEGI dzielą gry na ka­te­go­rie wie­kowe: od 3, 7, 12, 16 albo 18 lat. Je­żeli dany ty­tuł za­wiera okre­ślone ele­menty (sceny […]

Podgląd: Magiczne królestwa

Magiczne królestwa

Mi­liony lu­dzi na świe­cie grają w MMORPG – wiel­kie sie­ciowe sy­mu­la­cje fik­cyj­nych świa­tów, któ­rych uczest­nicy kie­rują po­czy­na­niami po­staci zwa­nych awa­ta­rami. Pro­duk­cje ta­kie jak World of War­craft przy­cią­gają nie tylko gra­czy, ale rów­nież pi­sa­rzy science fic­tion, za­in­te­re­so­wa­nych kie­run­kami roz­woju tej formy roz­rywki. W li­sto­pa­dzie 2011 roku w cza­so­pi­śmie „Nowa Fan­ta­styka” uka­zało się opo­wia­da­nie Da­vida Mo­lesa W ma­gicz­nym kró­le­stwie, osnute […]

Podgląd: Poza zaklętym kręgiem

Poza zaklętym kręgiem

Mó­wiąc o grach, na­ukowcy uży­wają cza­sami prze­no­śni za­klę­tego kręgu. Nie za­wsze jest ona jed­nak od­po­wied­nia. Dla­czego? I przede wszyst­kim – co taka me­ta­fora ozna­cza? Jo­han Hu­izinga i Ro­ger Ca­il­lois, dwaj kla­sycy ba­dań nad grami, zwró­cili uwagę, że za­zwy­czaj od­by­wają się one w spe­cjal­nie wy­dzie­lo­nym cza­sie i miej­scu. Od­ręb­ność ta służy do pod­kre­śle­nia nie­co­dzien­nego cha­rak­teru gier, do od­dzie­le­nia ich od zewnętrznej […]

Podgląd: Szczury i ludzie

Szczury i ludzie

Paź­dzier­nik 2002 roku, ka­wia­renka in­ter­ne­towa w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej me­tro­po­lii Kwang­dzu. Pe­wien męż­czy­zna sie­dzi przed ekra­nem już po­nad osiem­dzie­siąt go­dzin. W końcu umiera z wy­czer­pa­nia. Wia­do­mość o jego śmierci obie­gnie świat. Rok 1954, Ka­nada. Dwaj pra­cow­nicy na­ukowi McGill Uni­ver­sity, Ja­mes Olds i Pe­ter Mil­ner, umiesz­czają elek­trody w róż­nych czę­ściach mó­zgów pięt­na­stu szczu­rów, a na­stęp­nie za­my­kają je ko­lejno w skrzynce Skin­nera – spe­cjal­nej klatce, w któ­rej zwie­rzęta mogą […]

Strona 5 z 19 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 7 8 Ostatni ›