Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Top 10 planszówek 2012

Top 10 planszówek 2012

Przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla Was ze­sta­wie­nie i ran­king naj­lep­szych plan­szó­wek w 2012 roku! Wię­cej na­uki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”

Podgląd: Gry i ich fani

Gry i ich fani

Jedną z cie­kaw­szych gier plan­szo­wych, które po­wstały w ostat­nim cza­sie, jest Bat­tle­star Ga­lac­tica firmy Fan­tasy Fli­ght Ga­mes. Te­ma­tem roz­grywki jest ucieczka nie­do­bit­ków ludz­kiej rasy, po­szu­ku­ją­cych no­wego miej­sca do za­miesz­ka­nia po prze­gra­nej z kre­te­sem woj­nie z in­te­li­gent­nymi ro­bo­tami – cy­lo­nami. Część z tych ostat­nich, za­pro­jek­to­wana na po­do­bień­stwo czło­wieka, ukrywa się na stat­kach ko­smicz­nej floty i wy­cze­kuje oka­zji, aby wbić lu­dziom nóż w plecy. […]

Wielki Brat patrzy, czyli gry pod specjalnym nadzorem

Kie­dyś, w cza­sach, które już dziś wy­dają się nie­mal za­mierz­chłe, sprawa była pro­sta. Ku­po­wało się grę, in­sta­lo­wało w do­mo­wym za­ci­szu przy ko­ją­cym szu­mie ”bla­szaka” i można z nią było ro­bić to, na co się tylko miało ochotę. Nie­stety, to już pre­hi­sto­ria od­le­gła ni­czym pi­sa­nie kro­niki ple­mie­nia na ścia­nie ja­skini. Obec­nie wy­dawcy gier wi­deo co­raz moc­niej in­ge­rują w to, co robimy […]

Podgląd: Teatr i nie teatr

Teatr i nie teatr

Do gier fa­bu­lar­nych, o któ­rych pi­sa­li­śmy wcze­śniej, zbli­żony jest inny ro­dzaj roz­grywki: LARP‑y (live ac­tion role-play­­ing ga­mes). Wśród pol­skich na­ukow­ców przy­jął się ter­min za­pro­po­no­wany przez Je­rzego Szeję: te­atralne gry fa­bu­larne. LARP‑y w isto­cie przy­po­mi­nają te­atr. Ina­czej niż w RPG, tu­taj uczest­nicy nie tylko mó­wią, ale też prze­miesz­czają się po prze­strzeni gry. Nie­rzadko rów­nież prze­bie­rają się za od­gry­wane postacie. […]

Podgląd: Top 10 — Najlepsze z najlepszych

Top 10 — Najlepsze z najlepszych

Przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla Was ze­sta­wie­nie giet — naj­lep­sze z naj­lep­szych Wię­cej na­uki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”

Grywalizacja, czyli element frajdy w codziennym życiu

Do końca 2014 roku po­nad 70 proc. naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych ma­rek bę­dzie miało przy­naj­mniej jedną apli­ka­cję wy­ko­rzy­stu­jącą me­cha­ni­zmy ro­dem z gier. Ten nowy trend wpi­suje się w zja­wi­sko na­zy­wane gry­wa­li­za­cją. Ka­ta­rzyna An­to­niak Co­raz trud­niej spo­tkać ko­goś, kto ni­gdy nie grał. Dzieci na­wet nie pa­mię­tają cza­sów, w któ­rych nie było kom­pu­te­rów, in­ter­netu, te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych… Jed­nak nie tylko one grają. Przeciętny […]

Podgląd: Gry pokoleniowe

Gry pokoleniowe

„Przed wy­ru­sze­niem w drogę na­leży ze­brać dru­żynę”. Kto z pol­skich gra­czy, któ­rzy do­ra­stali na prze­ło­mie ty­siąc­leci, nie roz­po­zna w tych sło­wach kul­to­wej kwe­stii z Baldur’s Gate II? Kto nie przy­po­mni so­bie głosu Pio­tra Fron­czew­skiego? Ostat­nie lata XX i po­czą­tek XXI wieku były okre­sem po­wsta­wa­nia gier, które dla wielu osób zde­fi­nio­wały ten ro­dzaj roz­rywki. Spójrzmy tylko na ty­tuły z sze­roko ro­zu­mia­nego gatunku […]

Dzisiaj grają wszyscy

Roz­mowa z Paw­łem Błasz­cza­kiem z firmy Te­chland Jak pre­zen­tuje się ry­nek gier w Pol­sce na tle rynku eu­ro­pej­skiego i świa­to­wego? Wiemy, że jest on wart kil­ka­set mi­lio­nów zło­tych, mamy znane firmy (Te­chland, CD Pro­jekt, City In­te­rac­tive). Czy można mó­wić o spe­cy­fice tu­tej­szych pro­duk­tów i od­bior­ców? Ry­nek gier w Pol­sce w po­rów­na­niu do in­nych ryn­ków jest wciąż nie­wielki, ale bar­dzo sil­nie i dy­na­micz­nie ro­śnie. Trudno […]

Podgląd: Gry miejskie

Gry miejskie

Urban Play­gro­und, En­co­un­ter, De­ko­der War­szaw­ski, Ura­tuj świat przed za­gładą ato­mową – to tylko kilka przy­kła­dów gier miej­skich. W ar­ty­kule z 2011 roku Olga No­wa­kow­ska pi­sze, że są to gry, dla któ­rych plan­szą jest mia­sto. To po nim prze­miesz­czają się uczest­nicy, to jego uliczki, za­bytki i opusz­czone za­ka­marki sta­no­wią prze­strzeń roz­grywki. Olga No­wa­kow­ska dzieli gry miej­skie na pa­sjo­nac­kie, edukacyjne […]

Podgląd: Gry czy nie gry?

Gry czy nie gry?

„Evan Chan zo­stał za­mor­do­wany. Klu­czem jest Je­anine”. Te dwa zda­nia z 2001 roku, ukryte w czę­ści po­ste­rów filmu A.I. Sztuczna in­te­li­gen­cja, oka­zały się klu­czowe dla jed­nej z naj­bar­dziej zło­żo­nych form współ­cze­snej roz­rywki. Mowa o zja­wi­sku wła­ści­wie nie­obec­nym w Pol­sce, a zna­nym w świe­cie an­glo­ję­zycz­nym jako al­ter­nate re­ality ga­mes – ARG. Wbrew na­zwie nie jest wcale oczy­wi­ste, że mamy do czy­nie­nia z grami. Nie ma […]

Strona 4 z 19 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›