Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Jak dobrze wstać skoro świt…

Jak dobrze wstać skoro świt…

Lu­bi­cie w je­sienne dni wsta­wać skoro świt, by biec z ra­do­ścią wy­peł­niać obo­wiązki? Czy wo­li­cie po­le­żeć „jesz­cze 5 mi­nut”? O tym jak i o któ­rej wsta­jemy de­cy­duje nie tylko plan na­szych za­jęć. Wcze­sne wsta­wa­nie za­leży od ge­nów oraz …na­szego po­ło­że­nia geo­gra­ficz­nego — twier­dzą bra­zy­lij­scy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Sao Paulo — im miesz­kamy bli­żej bie­gu­nów, tym trud­niej nam się bu­dzić o po­ranku. W ra­mach swoich […]

Kreatywność Polaków

We Wro­cła­wiu działa pręż­nie kla­ster Cre­ati­vro, bę­dący ini­cja­tywą władz miej­skich, które do­ce­niły po­ten­cjał kre­atywny twór­ców ani­ma­cji, gier, apli­ka­cji mo­bil­nych. Do grona człon­ków kla­stra do­łą­czyła też szkoła wyż­sza z pręż­nym Za­kła­dem No­wych Me­diów. O wy­zwa­niach i suk­ce­sach roz­ma­wiamy z Ar­tu­rem Ja­skól­skim, pre­ze­sem Can«t Stop Ga­mes i Zie­mo­wi­tem Po­nie­wie­skim, wi­ce­pre­ze­sem Ca­n’t Stop Ga­mes i człon­kiem Rady Dy­rek­to­rów kla­stra Cre­ati­vro. Jak do­szlo do powstania […]

Miejsce gier w kulturze i społeczeństwie

Na py­ta­nia od­po­wiada Sta­ni­sław Kraw­czyk, dok­to­rant w In­sty­tu­cie So­cjo­lo­gii UW, uczest­nik zjaz­dów mi­ło­śni­ków fan­ta­styki i gier fa­bu­lar­nych itd. Od 2009 roku re­da­guje rocz­nik o grach Homo Lu­dens. Jaką rolę od­gry­wały gry jesz­cze w epo­kach przed­kom­pu­te­ro­wych? Czy tylko forma za­ba­wowa, roz­ryw­kowa, czy też pełni inne funk­cje? Roz­rywka, przy­jem­ność – to do­bre pierw­sze sko­ja­rze­nia, ale na tym istot­nie sprawa się nie […]

Podgląd: Skasować złe wspomnienia?

Skasować złe wspomnienia?

Co po­zo­staje w na­szej pa­mięci? Prze­waż­nie rze­czy o któ­rych chcemy pa­mię­tać. Cza­smi jed­nak drę­czą nas wspo­mnie­nia, o któ­rych chcie­li­by­śmy jak naj­szyb­ciej za­po­mnieć. Strach i ból bę­dzie można wy­ma­zać z na­szej pa­mięci – twier­dzą ba­da­cze z Uni­wer­sy­tetu Up­psali ba­da­jący funk­cjo­no­wa­nie mó­zgu i pro­cesy for­mo­wa­nia się wspo­mnień. Osoby bę­dące uczest­ni­kiem lub świad­kiem trau­ma­tycz­nych wy­da­rzeń, jak (ofiary prze­stępstw, żoł­nie­rze, uczest­nicy wy­pad­ków, będą mo­gli zmo­dy­fi­ko­wać sobie […]

Dokąd zmierzają gry?

Tego chyba nie wie nikt. Bo gdyby wie­dział, to byłby już bar­dzo bo­ga­tym czło­wie­kiem. Można się jed­nak po­ku­sić o przed­sta­wie­nie kilku ogól­nych ten­den­cji. Przede wszyst­kim można przy­jąć czarny, mroczny sce­na­riusz. Ry­nek gier wi­deo bę­dzie dą­żył do oli­go­polu. Mali i średni wy­dawcy zo­staną wy­cięci w pień i wy­koń­czeni lub po pro­stu wy­ku­pieni przez gi­gan­tów, ta­kich jak Nin­tendo, Atari (dawne Infogrames), […]

Podgląd: Jutro nigdy nie będzie takie samo

Jutro nigdy nie będzie takie samo

Dzi­siaj nie bę­dzie o no­wych wy­na­laz­kach w spo­sób bez­po­średni. Ota­czamy się nimi, ko­rzy­stamy z nich… ale czy nie sta­li­śmy sie ich nie­wol­ni­kami? Prze­cież kom­pu­tery, ta­blety, smart­fony i wiele in­nych urzą­dzeń, z któ­rych ko­rzy­stamy miały nam słu­żyć. Tym­cza­sem role się jakby od­wró­ciły. Od­bie­ra­jąc ma­ile pod­czas spa­ceru w le­sie, bądź ana­li­zu­jąc zro­bione wła­śnie zdję­cia za­cho­dzą­cego słońca pa­trzymy czę­ściej na mały ekran LCD czy […]

Polska mistrzem świata w produkcji gier wideo?

Nie po­szło nam na Euro 2012, nie po­szło rów­nież na igrzy­skach w Lon­dy­nie. Ale jest jedna dys­cy­plina, nie­stety jesz­cze nie­olim­pij­ska, w któ­rej zbli­żamy się do świa­to­wej czo­łówki. Po­woli, bo po­woli, ale jed­nak zbli­żamy. To pro­duk­cja gier wi­deo. Na po­czątku był chaos. Chaos na­zy­wał się pol­skim ryn­kiem gier wi­deo. Były one two­rzone przez za­pa­leń­ców w mrocz­nych cze­lu­ściach aka­de­mi­ków przy polskich […]

Podgląd: Top 10 gier towarzystkich

Top 10 gier towarzystkich

Przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla Was ze­sta­wie­nie i ran­king gier to­wa­rzyst­kich Wię­cej na­uki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”

Zbadać grę

Bar­tosz Do­lań­ski – dok­tor nauk o kul­tu­rze fi­zycz­nej i tre­ner I klasy w piłce noż­nej – zba­dał spraw­ność dzia­ła­nia pił­ka­rzy gra­ją­cych na róż­nych po­zy­cjach. Prze­ana­li­zo­wał klatka po klatce na­gra­nia wi­deo z 21 me­czów fi­na­ło­wych i pół­fi­na­ło­wych mi­strzostw Eu­ropy i świata, oce­nia­jąc grę pił­ka­rzy. Pod­py­ta­li­śmy go o spo­sób, w jaki pro­wa­dził ba­da­nia i wnio­ski, do któ­rych do­szedł. Maja Bier­nacka: Piłkę nożną tre­no­wał Pan od dziecka. Jak […]

Podgląd: Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­sto­rii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ich przy­kła­dem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wa­nie na zło­dzieja wę­gla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­pa­nii pro­pa­gan­do­wej, która miała za­chę­cać miesz­kań­ców Rze­szy do oszczę­dza­nia ener­gii. W trak­cie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy tej gry! Ty­tuł pro­duktu na­wią­zy­wał do Koh­len­klau, iko­nicz­nej w Niem­czech ka­ry­ka­tu­ral­nej fi­gury zło­dzieja wę­gla. Gra kończyła […]

Strona 3 z 19 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›