Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Masz małe dziecko? Uśmiechaj się do niego!

Masz małe dziecko? Uśmiechaj się do niego!

Kie­dyś by wy­cho­wać dziecko słu­chało się rad. Ra­dziła bab­cia, ra­dziła star­szy­zna wio­ski a cza­sami na­wet można było li­czyć na wróżkę. Te­raz do po­mocy mamy na­ukow­ców i mi­liardy uzyt­kow­ni­ków in­ter­netu. Które rady jed­nak są do­bre? Być może warto przyj­rzeć się cie­ka­wemu eks­pe­ry­men­towi Eda Tro­nicka? Je­śli ma­cie lub bę­dzie­cie mieli wkrótce ma­leń­stwo usiądź­cie wy­god­nie i zo­bacz­cie na czym po­lega „eks­pe­ry­ment […]

Podgląd: Polska nauka w służbie piłki nożnej

Polska nauka w służbie piłki nożnej

Spor­towe emo­cje zwią­zane z Euro 2012 zbli­żają się du­żymi kro­kami. Ży­jemy nie­stety w bar­dzo nie­bez­piecz­nych cza­sach i każda im­preza ma­sowa może być za­gro­żona ata­kiem ter­ro­ry­stycz­nym. Nie­dawno wszyst­kie służby ćwi­czyły ewa­ku­ację ki­bi­ców z je­dy­nej go­to­wej w Pol­sce areny Euro 2012. Ćwi­cze­nia za­kła­dały, że na sta­dio­nie w Po­zna­niu roz­py­lono nie­znaną sub­stan­cję. Do tego, by prze­biegu tej naj­więk­szej w Pol­sce im­prezy spor­to­wej nic i nikt nie […]

Podgląd: Jeden dzień bez komórki. Możliwe?

Jeden dzień bez komórki. Możliwe?

Dziś Świa­towy Dzień Bez Te­le­fonu Ko­mór­ko­wego. Czy po­tra­fimy od­sta­wić na­sze urzą­dze­nie mo­bilne co­dzien­nego użytku grzecz­nie na półkę i cho­ciaż przez ten je­den dzień w roku go nie wy­ko­rzy­sty­wać? Może to być trudne. Te­le­fon nie służy prze­cież tylko do kon­taktu ze zna­jo­mymi. Speł­nia także role ra­dia, apa­ratu fo­to­gra­ficz­nego i na­rzę­dzia pracy, dzięki któ­remu pro­wa­dzimy roz­mowy biz­ne­sowe oraz ko­rzy­stamy z dostępu […]

Podgląd: Internetowa Wieża Babel

Internetowa Wieża Babel

Po­lacy nie gęsi i swój ję­zyk mają. Na szczę­ście co­raz le­piej ra­dzimy so­bie też z ję­zy­kami ob­cymi, a to w cza­sach gdy świat stał się glo­balną wio­ską jest bar­dzo przy­datne. Dzięki na­ukow­com po­słu­gi­wa­nie się róż­nymi ję­zy­kami staje się co­raz ła­twiej­sze. Na­wet, je­śli ja­kie­goś ję­zyka wcale się nie uczy­li­śmy. Po­wszech­nie znamy już ję­zyk an­giel­ski, nie­miecki czy hisz­pań­ski. Go­rzej jest już […]

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jed­nak, gdy na ich ta­le­rzu wy­lą­duje ape­tycz­nie wy­glą­da­jące mięso, a kel­ner za­py­tany z ja­kiego ono po­cho­dzi zwie­rzę­cia od­po­wie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się co­raz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć po­cho­dzi nie z rzeźni a z […]

Podgląd: Sesja z nami nie była straszna!

Sesja z nami nie była straszna!

Ostat­nimi mia­stami, do któ­rych do­tar­li­śmy tuż przed roz­po­czę­ciem wa­ka­cji były Kielce i Lu­blin. Choć za­równo na Po­li­tech­nice Świę­to­krzy­skiej jak i Lu­bel­skiej trwała już se­sja, to wo­kół na­szego sto­iska cały czas było tłoczno. Jedni od­wie­dzali nas w dro­dze na eg­za­min bądź za­li­cze­nie, inni z nich wra­cali. Sta­ramy się za­wsze za­in­te­re­so­wać pro­jek­tem Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w atrak­cyjny i za­ska­ku­jący spo­sób, więc nasze […]

Strona 19 z 19 ‹ Pierwszy 16 17 18 19