Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Profesor z tatuażem

Profesor z tatuażem

Nie bę­dzie to ta­tuaż jaki nosi ta pla­żo­wiczka, ale elek­tro­niczna apa­ra­tura mo­ni­to­ru­jącą, którą no­sić bę­dzie mógł także pro­fe­sor bę­dący pa­cjen­tem. Nie­ty­powy su­per­no­wo­cze­sny, przy­kle­jany na skórę ta­tuaż opra­co­wał ze­spół ame­ry­kań­skich na­ukow­ców z Uni­wer­sy­te­tów Il­li­nois oraz Nor­th­we­stern. Jest ela­styczny, cienki i nie­mal nie­wy­czu­walny w do­tyku. Ide­al­nie przy­lega do skóry i przy po­mocy mi­nia­tu­ro­wych czuj­ni­ków do­kład­nie mo­ni­to­ruje funk­cje or­ga­ni­zmu, pracę serca, mózgu, […]

Podgląd: Żuj dłużej, by dłużej żyć

Żuj dłużej, by dłużej żyć

Czy trzeba re­zy­gno­wać z przy­jem­no­ści je­dze­nia? To bywa trudne. Zda­niem nie­któ­rych na­ukow­ców wy­star­czyć może dłuż­sze prze­żu­wa­nie. Po­wo­duje to szyb­sze po­wsta­nie uczu­cia sy­to­ści, a to oczy­wi­ście po­może zmniej­szyć liczbę spo­ży­tych ka­lo­rii. Pro­wa­dzący ta­kie ba­da­nia Adam Drew­now­ski z Uni­ver­sity of Wa­shing­ton Cen­ter for Obe­sity Re­se­arch w Se­at­tle po­twier­dza te ob­ser­wa­cje, ale rów­no­cze­śnie przy­znaje, że nie­zbędne są dal­sze ba­da­nia. Po­dobne ba­da­nia prowadzi […]

Podgląd: Zamknij się na otwartą przestrzeń

Zamknij się na otwartą przestrzeń

Biura typu open space kró­lują w pol­skich biu­row­cach. Pra­cu­jący w nich lu­dzie mogą ła­twiej się ze sobą po­ro­zu­mie­wać, mają wię­cej prze­strzeni, którą też ła­twiej za­go­spo­da­ro­wać. Jed­nym sło­wem same plusy. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, by te plusy nie przy­sło­niły nam mi­nu­sów. „Open space” to typ biura, w któ­rym pra­cow­nicy sie­dzą na du­żej hali, a ich biurka od­dziela tylko nie­wielka, cienka ścianka. […]

Podgląd: Narcyz się nazywam

Narcyz się nazywam

Nar­cyz się na­zy­wam — zna­cie ko­goś ta­kiego? Ste­reo­ty­powy ob­raz ta­kich osób jest da­leki od rze­czy­wi­sto­ści. Czę­sto uważa się, że osoby o skłon­no­ściach nar­cy­stycz­nych są po­strze­gane jako do­brzy li­de­rzy. Czy słusz­nie? Rze­czy­wi­stość jest zu­peł­nie inna, a do­wo­dzą tego ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Am­ster­da­mie. Wy­nika z nich, że prze­ko­na­nie o wła­snym ge­niu­szu sta­nowi tak na­prawdę prze­szkodę w re­ali­za­cji klu­czo­wego ele­mentu efek­tyw­nej pracy ze­społu i podejmowania […]

Podgląd: Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Kampania wyborcza naukowo sprawdzona

Przed nami czas, gdy re­klamy wy­bor­cze będą nas ata­ko­wały wszę­dzie i o każ­dej po­rze. Część po­li­ty­ków chciała nam tego choć czę­ściowo oszczę­dzić, ale jak się oka­zało ła­miąc przy tym prawo. Czy jed­nak in­ten­sywna kam­pa­nia wy­bor­cza może wpły­wać na na­sze po­li­tyczne de­cy­zje? Jak po­ka­zały ostat­nio ba­da­nia prze­pro­wa­dzone przez na­ukow­ców z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity i Flo­rida In­sti­tute of Tech­no­logy nie­któ­rzy z nas […]

Podgląd: Jesteś krewnym słynnego faraona?

Jesteś krewnym słynnego faraona?

Spraw­dza­li­ście kie­dyś, czy pły­nie w was błę­kitna krew? Szu­ka­li­ście wśród przod­ków osób zna­nych z kart hi­sto­rii? Je­śli wa­sze po­szu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły za­do­wa­la­ją­cych wy­ni­ków mam dla was po­cie­sza­jące wia­do­mo­ści. Bar­dzo moż­liwe, że je­ste­ście spo­krew­nieni ze słyn­nym fa­ra­onem! Jak się oka­zało po­nad po­łowa Eu­ro­pej­czy­ków jest spo­krew­niona z egip­skim fa­ra­onem Tu­tan­cha­mo­nem. Przy­naj­mniej do ta­kiego wnio­sku do­szli na­ukowcy z in­sty­tutu ba­dań ge­ne­alo­gicz­nych iGenea […]

Podgląd: Podróż do wnętrza człowieka

Podróż do wnętrza człowieka

Mało kto pa­mięta chyba film In­ter­ko­smos z 1987 za­li­czany w tej chwili o kla­syki kina. Jesz­cze mniej osób ko­ja­rzy ob­raz z 1966 za­ty­tu­ło­wany Fan­ta­styczna po­dróż. Oba filmy opo­wia­dają o eks­pe­ry­men­cie, dzięki któ­remu lu­dzie wraz z ło­dzią pod­wodną zo­stają zmniej­szeni do roz­mia­rów po­zwa­la­ją­cych na wstrzyk­nię­cie ich do krwio­biegu czło­wieka. Ta fil­mowa fik­cja staje się po­woli rze­czy­wi­sto­ścią. Pra­wie… Na­no­tech­no­lo­dzy z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia zbudowali […]

Podgląd: Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Choć efekty pracy na­ukow­ców by­wają spek­ta­ku­larne, to do­cho­dze­nie do nich bywa bar­dzo żmudne i od­bywa się bez sen­sa­cji, które mo­głyby za­in­te­re­so­wać me­dia i prze­cięt­nego użyt­kow­nika wy­na­laz­ków. Nie ozna­cza to, że praca ta jest nudna i nie przy­nosi sa­tys­fak­cji. Wręcz prze­ciw­nie. Te­raz każdy bez wy­cho­dze­nia z domu bę­dzie mógł być może do­ko­nać epo­ko­wego od­kry­cia! W in­ter­ne­cie zo­stały dzi­siaj udo­stęp­nione dokumenty […]

Podgląd: Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Wy­bie­ra­jąc miej­sca wa­ka­cyj­nych wy­pa­dów nikt, lub pra­wie nikt, nie bę­dzie wy­bie­rać Czar­no­byla. Miej­sce to jest sym­bo­lem, wo­kół któ­rego na­ro­sło wiele mi­tów. Czy słusz­nie? I do czego może się tam przy­dać prze­ro­biony od­ku­rzacz do­mowy? Czar­no­byl. Mia­sto widmo na Ukra­inie, w któ­rym 25 lat temu wy­da­rzyła się naj­więk­sza ka­ta­strofa ją­drowa. Wo­kół niego roz­po­ściera się Strefa Zero. Miej­sce za­mknięte dla […]

Podgląd: Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Ota­cza nas ha­łas. Co­dzien­nie je­ste­śmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący ha­łas uliczny. Te­le­wi­zory stają się co­raz więk­sze i gło­śniej­sze, w ki­nach ata­kuje nas co­raz wię­cej de­cy­beli. Cho­dzimy na gło­śne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony lu­dzi, głów­nie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bio­nej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lo­dzy mó­wią o nich „po­ko­le­nie em­pe­tró­jek”. Pra­wie 40 pro­cent osób w wieku 18–24 lat ko­rzy­sta z nich przy­naj­mniej godzinę […]

Strona 18 z 19 ‹ Pierwszy 15 16 17 18 19 Ostatni ›