Przejdź do treści

Człowiek

Podgląd: Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Oka­zuje się, że prze­sia­dy­wa­nie przed kom­pu­te­rem nie tylko pro­wa­dzi do oty­ło­ści, ale może też z niej sku­tecz­nie wy­pro­wa­dzić. Na­ukowcy z In­diana Uni­ver­sity po­rów­nali sku­tecz­ność tra­dy­cyj­nej te­ra­pii gru­po­wej wspo­ma­ga­ją­cej od­chu­dza­nie z po­dobną, od­by­wa­jącą się w in­ter­ne­to­wym świe­cie Se­cond Life. Obie były rów­nie sku­teczne, ale ta in­ter­ne­towa wpo­iła pa­cjen­tom zdrowe na­wyki i może dać trwal­sze efekty. To prze­czy zdro­wemu roz­sąd­kowi, żeby kłaść […]

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wo­dów. Jedni ro­bią to z chęci do­war­to­ścio­wa­nia się, inni dla za­bawy czy ze wzglę­dów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­je­cie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bi­cie. Z usta­leń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lu­bią swo­jej pracy. Psy­cho­lo­dzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Sur­rey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe prze­ko­na­nie, że flir­to­wa­nie w pracy po­bu­dza do […]

Podgląd: Naukowcy też czytają komiksy

Naukowcy też czytają komiksy

Któż z nas nie zna ko­mik­so­wych wy­czy­nów dwóch nie­po­ko­na­nych Ga­lów – Aste­rixa i Obe­lixa, au­tor­stwa Renne Go­scin­nego i Al­berta Ude­rzo. Pierw­szy ko­miks o ich przy­go­dach po­wstał w 1959 roku i od tam­tego czasu uka­zały się 34 ko­miksy, 8 fil­mów ani­mo­wa­nych, trzy filmy fa­bu­larne oraz kilka gier kom­pu­te­ro­wych. Dla­czego wspo­mi­namy dziel­nych Ga­lów? Ko­mik­som o Aste­ri­xie i Obe­li­xie przyj­rzeli się bli­żej nie­mieccy na­ukowcy. Zwró­cili uwagę, że […]

Podgląd: Opalanie się może być bezpieczne

Opalanie się może być bezpieczne

Se­zon wa­ka­cyjny już za nami, ale pla­żo­wać mo­żemy jesz­cze w tro­pi­kach. Mamy do­brą wia­do­mość dla ama­to­rów ca­ło­dzien­nych ką­pieli sło­necz­nych. Opa­la­nie wkrótce może być nie tylko przy­jemne, ale także bez­pieczne! Na­ukowcy z lon­dyń­skiego King’s Col­lege pra­cują nad nową sub­stan­cją, która ma chro­nić przed skut­kami nad­mier­nego opa­la­nia się. Nie bę­dzie to ani krem, ani ole­jek czy bal­sam, ale zwykła […]

Podgląd: Parcie na szkło

Parcie na szkło

Choć nie wszy­scy się do tego przy­znają, to sporo osób chcia­łoby zo­stać ga­wiazdą wy­stę­pu­jącą przed ka­me­rami. Chęt­nie usta­wiają się przed nimi także po­li­tycy, choć nie wszy­scy mają ochotę ich oglą­dać. Jest jed­nak te­le­wi­zja, w któ­rej po­ka­zy­wa­nie się może za­koń­czyć się… nie­przy­jem­nie. Ka­mery są już wszech­obecne. Ob­ser­wują nas na ulicy, w skle­pach, win­dach. Go­dzimy się na pod­lglą­da­nie nas […]

Podgląd: Aaaaapsik! Chili poproszę

Aaaaapsik! Chili poproszę

Lato po­woli ustę­puje je­sieni, choć po­dobno wrze­sień, a przy­naj­mniej jego po­czą­tek, ma być jesz­cze cie­pły. Noce jed­nak już są chłodne i o ka­tar nie­trudno. Dzięki pracy ame­ry­kań­skich na­ukow­ców przed­sta­wiamy więc smaczny, ale ostry spo­sób na chore za­toki. Kiedy Ko­lumb przy­wiózł ostrą pa­prykę z Ha­iti, szybko zdo­była ona po­pu­lar­ność w Eu­ro­pie, a me­dy­cyna lu­dowa rów­nie szybko do­ce­niła jej lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści. Potwierdziła […]

Podgląd: Nie garb się!

Nie garb się!

Nie garb się! Wy­pro­stuj się! Ile razy sły­sze­li­ście ta­kie uwagi? Silny i pro­sty krę­go­słup jest oczy­wi­ście bar­dzo ważny. Te­raz dbać bę­dzie o to ka­mera in­ter­ne­towa. Dzięki na­ukow­com z uni­wer­sy­tetu Ben Gu­riona w Ne­gev pra­cow­nicy biu­rowi będą mieli szansę za­cho­wać wła­ściwą po­stawę w pracy. Cały czas oczy­wi­ście mamy na my­śli spo­sób sie­dze­nia przy biurku. Opra­co­wany przez mul­ti­dy­scy­pli­narny ze­spół na­ukow­ców sys­tem po­zwala unik­nąć bolesnych […]

Podgląd: Dentystom już dziękujemy!

Dentystom już dziękujemy!

Któż z nas nie boi się sia­dać na fo­tel den­ty­styczny? Już sama myśl o tym, że trzeba iść do den­ty­sty dla wielu z nas jest po­wo­dem stresu, a wręcz den­to­fo­bii. Na­wet sto­so­wane czę­sto znie­czu­le­nie przy bo­ro­wa­niu zęba nie li­kwi­duje stra­chu. Dla tych wszyst­kich mamy do­brą wia­do­mość! Na­ukowcy cały czas szu­kają al­ter­na­tyw­nego spo­sobu usu­wa­nia próch­nicy (którą fa­chowo na­zy­wają tkanką próchniczą). […]

Podgląd: Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Wy­cho­dzić za mąż? Że­nić się? Ska­kać z kwiatka na kwia­tek? Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia i póź­niej­sze de­cy­zje są nie­zwy­kle ważne, ale mogą mieć też skutki, o któ­rych za­ko­chani w so­bie na­rze­czeni rzadko my­ślą. Za­tem je­śli de­cy­zję o za­war­ciu związku ma­cie jesz­cze przed sobą ko­niecz­nie mu­si­cie to prze­czy­tać! Po­my­śle­li­by­ście, że zmiana stanu cy­wil­nego może mieć istotny wpływ na zmianę masy ciała? […]

Podgląd: Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Po­świę­ci­li­śmy się dla na­uki oraz dla was i prze­te­sto­wa­li­śmy 40 ga­tun­ków piwa z pię­ciu kon­ty­nen­tów. Nie było to ła­twe za­da­nie, ale chcie­li­śmy po­twier­dzić usta­le­nia hisz­pań­skich ba­da­czy. Uwaga — nie pró­buj­cie po­wta­rzać tego eks­pe­ry­mentu w wa­run­kach do­mo­wych! Były piwa ja­sne i ciemne, smaczne i… mniej smaczne. Nie bę­dziemy jed­nak tu­taj re­cen­zo­wać sma­ków, bo jest z nimi po­dob­nie jak z gu­stami. Hisz­pań­scy badacze […]

Strona 17 z 19 ‹ Pierwszy 14 15 16 17 18 19 Ostatni ›