Przejdź do treści

Człowiek

Centrum Promocji Mody

Pierw­sze sko­ja­rze­nie z Ło­dzią? Obec­nie na pewno Ma­nu­fak­tura, kul­tura. Ale jesz­cze do nie­dawna Łódź była pręż­nym ośrod­kiem prze­my­słu tek­styl­nego. Więk­szość za­kła­dów tej branży upa­dła, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby wskrze­sić tra­dy­cje włó­kien­nic­twa. Stwo­rze­nie re­gio­nal­nego ośrodka kul­tu­ral­nego w po­wią­za­niu ze śro­do­wi­skiem na­uki i biz­nesu to cel pro­jektu re­ali­zo­wa­nego przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Przy Cen­trum Pro­mo­cji Mody […]

Podgląd: Debata: Przyszłość religii

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­ga­zyn, po­pu­la­ry­zu­jący na­uki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rze­czy” za­pra­sza do pu­bli­cy­stycz­nej de­baty po­świę­co­nej przy­szło­ści idei re­li­gii. Przed­się­wzię­cie ma słu­żyć re­flek­sji mię­dzy in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­li­gii, prze­mia­nami, ja­kie są udzia­łem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­ją­cym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zja­wi­ska. Hi­sto­ria hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszyst­kim, hi­sto­rią de­bat. Wy­star­czy tu wspomnieć […]

Podgląd: Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Sły­sząc ota­cza­jący nas świat… Na co dzień nie za­wsze to do­ce­niamy. Wy­rwać się ze świata ci­szy może być nie­zwy­kłym prze­ży­ciem… Nie­do­słuch do­tyka co­raz wię­cej osób i to co­raz wię­cej młod­szych osób. Na ca­łym świe­cie jest już pra­wie 40.000.000 użyt­kow­ni­ków apa­ra­tów słu­cho­wych. Na szczę­ście apa­raty są co­raz bar­dziej no­wo­cze­sne. Są nie­wiel­kie, wy­godne w no­sze­niu i pra­wie nie­wi­doczne. Jed­nym sło­wem – nie […]

Nad morze po technologię!

Gdy­nia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cie­niu cie­szą­cych się zde­cy­do­wa­nie więk­szym tu­ry­stycz­nym uzna­niem po­zo­sta­łych czę­ści Trój­mia­sta: Gdań­ska i So­potu. To jed­nak może się zmie­nić, głów­nie za sprawą no­wych tech­no­lo­gii, które wy­ku­wane są w po­cie czoła w Po­mor­skim Parku Na­ukowo-Tech­no­lo­gicz­nym. W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­le­cie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z inicjatywy […]

Poznać miejsce sportu w prasie — The International Sports Press Survey 2011

Ini­cja­to­rem tego pro­jektu ba­daw­czego jest or­ga­ni­za­cja Play the Game. W te­go­rocz­nej edy­cji, współ­part­ne­rem ba­dań jest the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne. Ko­or­dy­na­to­rami ca­ło­ści ba­dań są Dr. Jörg-Uwe Nie­land z the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne oraz Dr. Tho­mas Horky z the Ma­cro­me­dia Uni­ver­sity of Ap­plied Scien­ces, który od­po­wiada także za nie­miecką część ba­dań. Ko­or­dy­na­to­rem pol­skiej czę­ści ba­dań jest dr Ho­no­rata Jakubowska […]

Podgląd: Piękne, ale czy zdrowe?

Piękne, ale czy zdrowe?

Ta­tu­aże były kie­dyś do­meną prze­stęp­czego śro­do­wi­ska. Dziś ro­bią je so­bie gwiazdy mu­azyki czy sportu, oraz na­śla­du­jące je na­sto­latki, ale też… ele­ganc­kie ko­biety. Je­śli ba­da­nia nie kła­mią taką ozdobę na ciele ma przy­naj­mniej 25% osób przed trzy­dziestką. O gu­stach się nie dys­ku­tuje, ale o zdro­wiu na­wet na­leży. De­cy­du­jąc się na zro­bie­nie ta­tu­ażu, mało kto my­śli o środ­kach, ja­kie przedostają […]

Podgląd: Mieć fryzurę jak Bruce Willis czy jak Einstein?

Mieć fryzurę jak Bruce Willis czy jak Einstein?

Nie­tety nie wszy­scy łysi są tak przy­stojni jak Bruce Wil­lis. Tra­cąc włosy część brzyd­szej po­łowy ludz­ko­ści traci też pew­ność sie­bie. Ra­to­wa­nie sy­tu­acji przez za­cze­sy­wa­nie resz­tek wło­sów na przód może nieco po­pra­wić sa­mo­po­czu­cie, ale nie jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem pro­blemu. Na rynku do­stęp­nych są dzie­siątki naj­róż­niej­szych pro­duk­tów oraz za­bie­gów po­ma­ga­ją­cych oso­bom, które stra­ciły włosy. Pra­wie wszyst­kie te metody […]

Podgląd: Sekret wiecznej młodości

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecz­nie mło­dym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­ra­cje pla­styczne bądź diety i ćwi­cze­nia? Po­zna­li­śmy se­kret wiecz­nej mło­do­ści i nie za­wa­hamy się nim po­dzie­lić! Se­kre­tem mło­do­ści wcale nie są ope­ra­cje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w któ­rym prze­by­wamy. Do ta­kiego wnio­sku do­szli psy­cho­lo­dzy Frie­­drich-Schi­l­ler-Uni­­ve­r­si­­taet Jena. Nie­mieccy ba­da­cze zna­leźli bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie: osoby, które chcą wy­glą­dać mło­dziej po­winny ota­czać się […]

Podgląd: Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­ra­jąc part­nerkę. Ko­biety róż­nią się od męż­czyzn i part­ne­rów wy­bie­rają w zu­peł­nie inny spo­sób. Bry­tyj­scy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­gło­ski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wró­cić w gło­wie zu­peł­nie czym in­nym. Cen­nym da­rem, który kru­szy lody ko­bie­cych serc jest… ni­ski głos. Ze­spół na­ukow­ców z University […]

Podgląd: Przesyłam całuski

Przesyłam całuski

Roz­mowę z uko­chaną osobą przez te­le­fon mo­żemy za­li­czyć do przy­jem­nych chwil w na­szym ży­ciu. Zwłasz­cza, je­śli dzieli nas pewna od­le­głość i nie mo­żemy wi­dy­wać się zbyt czę­sto. Jed­nak po­że­gna­nie sło­wami „ca­łuję cię” po­zo­sta­wia pe­wien nie­do­syt. Mo­żemy so­bie ten po­ca­łu­nek wy­obra­zić, mo­żemy go usły­szeć, ale go nie po­czu­jemy. Chyba, że roz­ma­wiać i ca­ło­wać bę­dziemy przez nie­ty­powy te­le­fon. Pro­to­typ apa­ratu przesyłającego […]

Strona 16 z 19 ‹ Pierwszy 13 14 15 16 17 18 19 Ostatni ›