Przejdź do treści

Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Oka­zuje się, że prze­sia­dy­wa­nie przed kom­pu­te­rem nie tylko pro­wa­dzi do oty­ło­ści, ale może też z niej sku­tecz­nie wyprowadzić.

Na­ukowcy z In­diana Uni­ver­sity po­rów­nali sku­tecz­ność tra­dy­cyj­nej te­ra­pii gru­po­wej wspo­ma­ga­ją­cej od­chu­dza­nie z po­dobną, od­by­wa­jącą się w in­ter­ne­to­wym świe­cie Se­cond Life. Obie były rów­nie sku­teczne, ale ta in­ter­ne­towa wpo­iła pa­cjen­tom zdrowe na­wyki i może dać trwal­sze efekty.

To prze­czy zdro­wemu roz­sąd­kowi, żeby kłaść na­cisk na ak­tyw­ność fi­zyczną w wir­tu­al­nym świe­cie, oka­zuje się jed­nak, że ele­menty zdro­wego trybu ży­cia, które pa­cjenci wy­ko­nują w grze in­ter­ne­to­wej, można prze­nieść do świata re­al­nego — mówi prof. Je­anne John­ston z In­diana Uni­ver­sity, sze­fowa pro­jektu ba­daw­czego — dzięki wi­zu­ali­za­cji i szko­le­niom, pa­cjenci mogą po­dej­mo­wać czyn­no­ści, któ­rych ni­gdy nie pró­bo­wali w re­alu.

Ze­spół prof. John­ston ob­ser­wo­wał przez 12 ty­go­dni dwie grupy od­chu­dza­ją­cych się Ame­ry­ka­nów, głów­nie ko­biet z nad­wagą lub oty­ło­ścią. Jedna grupa ćwi­czyła w praw­dzi­wej si­łowni, druga — w internecie.

Obie grupy prze­szły szko­le­nie na te­mat zdro­wego od­ży­wia­nia, ćwi­czeń fi­zycz­nych, zwal­cza­nia złych na­wy­ków i tego, jak ko­rzy­stać ze wspar­cia zna­jo­mych i ro­dziny. Śred­nio uczest­nicy zrzu­cili po­nad 4 kg, obie grupy po­dob­nie tra­ciły na wa­dze, po­dob­nie re­du­ko­wały wskaź­nik BMI i masę tkanki tłusz­czo­wej. Jed­nak uczest­nicy gim­na­styki w re­alu nie po­pra­wili w zna­czący spo­sób swo­ich na­wy­ków ży­wie­nio­wych i nie za­częli wię­cej ćwi­czyć w domu. Tym­cza­sem grupa in­ter­ne­towa zde­cy­do­wa­nie zmie­niła swój styl życia.

W do­datku, uczest­nicy in­ter­ne­to­wych ćwi­czeń chęt­niej niż daw­niej po­dej­mują ćwi­cze­nia w re­alu na­wet w ob­li­czu roz­ma­itych utrud­nień - do­daje prof. John­ston — ćwi­czą mimo złej po­gody, kiep­skiego ci­śnie­nia i na­wet na urlo­pie.

Za­tem bie­rzemy się dzieła i ćwi­czymy! W fo­telu, przed mo­ni­to­rem, kli­ka­jąc ryt­micz­nie w kla­wi­sze myszki i… chud­nie­eeeemy! Ći­czy­cie z nami? 😉

Powiązane materiały: