Przejdź do treści

Nie pracuj za długo!

Pra­cuj, pra­cuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mo­ści. Pra­cu­jąc zbyt długo masz duże szanse na de­pre­sję. Warto za­tem po­my­śleć o re­lak­sie w trak­cie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zorganizować!

Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy wię­cej niż 7–8 go­dzin dzien­nie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz Col­le­gium Uni­wer­sy­tec­kiego w Lon­dy­nie przyj­rzeli się po­nad 2.000 urzęd­ni­ków z lon­dyń­skiego City w śred­nim wieku. Po­cząt­kowo ża­den z nich nie miał pro­ble­mów psy­chicz­nych. Co zmie­niło się po 6 la­tach obserwacji? 

Ci, któ­rzy zo­sta­wali w pracy przy­naj­mniej 11 go­dzin byli po­nad dwu­krot­nie bar­dziej na­ra­żeni na tak zwaną dużą de­pre­sję niż ci, któ­rzy koń­czyli swój dzień pracy po 7 czy 8 go­dzi­nach. Pod­czas pro­wa­dzo­nej ana­lizy brano pod uwagę wszystko, co może mieć wpływ na ry­zyko wy­stą­pie­nia de­pre­sji, a więc mię­dzy in­nymi pa­le­nie pa­pie­ro­sów, nad­uży­wa­nie al­ko­holu, stres w pracy, styl ży­cia, czy wa­runki społeczno-ekonomiczne.

Choć nad­go­dziny w pracy mogą od czasu do czasu przy­nieść ko­rzy­ści jed­no­stce i spo­łe­czeń­stwu, ważne jest by­śmy pa­mię­tali, że zbyt długa praca jest też zwią­zana z pod­wyż­szo­nym ry­zy­kiem de­pre­sji — wy­ja­śnia dr Ma­rianna Vir­ta­nen, która kie­ruje badaniami.

Zbyt długa praca może mieć ne­ga­tywne skutki na na­sze zdro­wie psy­chiczne. To udo­wod­niono, ale na­dal nie wia­domo dla­czego tak się dzieje. Ne­ga­tywny wpływ na na­szą psy­chikę mogą mieć czyn­niki, któ­rych nie uwzględ­niono w ba­da­niach. Mogą to być kon­flikty mię­dzy ży­ciem za­wo­do­wym a ro­dzin­nym, czy brak umie­jęt­no­ści od­prę­że­nia się po pracy.

Na roz­wój de­pre­sji wpływ mają czyn­niki ge­ne­tyczne, bio­lo­giczne i psy­chiczne. Im dłu­żej prze­by­wamy w pracy, tym bar­dziej na­ra­żamy się na ataki lę­ków, spadku spraw­no­ści in­te­lek­tu­al­nej, stresu psy­chicz­nego, czy za­bu­rzeń snu.

By mieć pew­ność jak dłu­gość na­szej pracy wpływa na na­sze zdro­wie psy­chiczne po­trzebne są ko­lejne ba­da­nia. Tym ra­zem trzeba zba­dać, czy skró­ce­nie dnia pracy wpły­nie na nas po­zy­tyw­nie. Tylko gdzie na­ukowcy znajdą osoby, które chcą szyb­ciej wy­cho­dzić z pracy?

Cie­kawe też jak na na­sze zdro­wie psy­chiczne wpły­nie prze­su­nię­cie wieku emerytalnego..?

Powiązane materiały: