Przejdź do treści

Nie lubię poniedziałku

Nie lu­bię poniedziałku…Wy pew­nie także. Tym­cza­sem ame­ry­kań­scy ba­da­cze ze Stony Brook Uni­ver­sity w sta­nie Nowy Jork stwier­dzili na pod­sta­wie ba­dań, że wbrew po­wszech­nej opi­nii po­nie­dzia­łek nie jest naj­bar­dziej znie­na­wi­dzo­nym dniem tygodnia.

Ame­ry­ka­nie prze­ana­li­zo­wali wy­po­wie­dzi 340.000 osób, uzy­skane w wy­wia­dach te­le­fo­nicz­nych. Wy­nika z nich, że z równą nie­chę­cią od­no­simy się za­równo do po­nie­działku, jak i wtorku, środy czy czwartku.

We wszyst­kie te dni za­zwy­czaj cier­pimy na po­dobną zniżkę na­stroju. Wy­jąt­kiem jest tylko pią­tek, od któ­rego za­czyna się week­end. To wła­śnie w piątki, so­boty i nie­dziele — jak zgod­nie przy­zna­wali ba­dani — czują się oni szczę­śliwsi i od­czu­wają wię­cej przy­jem­no­ści oraz mniej stresu w po­rów­na­niu z resztą tygodnia.

Do­szli­śmy do wnio­sku, że na­leży ze­rwać z obo­wią­zu­jącą po­wszech­nie opi­nią o kiep­skich po­nie­dział­kach — pod­kre­śla prof. Ar­thur Stone z grupy ba­daw­czej — winę za mit po­nie­działku jako naj­gor­szego dnia ty­go­dnia po­nosi jego bez­po­śred­nie są­siedz­two z week­en­dem, po­nie­dzia­łek po pro­stu źle wy­pada w po­rów­na­niu z nim.

Może trzeba by wy­dłu­żyć week­end o je­den dzień? Wtedy no­to­wa­nia po­nie­działku na pewno wzrosną! 😉

Film da się lu­bić — prawda?

Powiązane materiały: