Przejdź do treści

Nie garb się!

Nie garb się! Wy­pro­stuj się! Ile razy sły­sze­li­ście ta­kie uwagi? Silny i pro­sty krę­go­słup jest oczy­wi­ście bar­dzo ważny. Te­raz dbać bę­dzie o to ka­mera internetowa.

Dzięki na­ukow­com z uni­wer­sy­tetu Ben Gu­riona w Ne­gev pra­cow­nicy biu­rowi będą mieli szansę za­cho­wać wła­ściwą po­stawę w pracy. Cały czas oczy­wi­ście mamy na my­śli spo­sób sie­dze­nia przy biurku. Opra­co­wany przez mul­ti­dy­scy­pli­narny ze­spół na­ukow­ców sys­tem po­zwala unik­nąć bo­le­snych za­bu­rzeń układu mię­śniowo — szkie­le­to­wego (MSD). 

Jak to działa? Spo­sób jest bar­dzo pro­sty. Ka­mera in­ter­ne­towa prze­ka­zuje ob­raz syl­wetki pra­cow­nika obok wcze­śniej wy­ko­na­nego zdję­cia, przed­sta­wia­ją­cego pra­wi­dłową po­stawę. Pani Zo­sia bądź pan Mi­chał na bie­żąco będą mo­gli za­tem po­rów­nać na ile ich ak­tu­alna po­zy­cja w fo­telu od­biega od za­pla­no­wa­nego ideału.

Oka­zuje się, że ta me­toda jest na dłuż­szą metę bar­dziej sku­teczna niż jed­no­ra­zowe szko­le­nie z wła­ści­wego sie­dze­nia. Bar­dziej przy­padł on do gu­stu ko­bie­tom niż męż­czy­znom. Zaskakujące?

Po­mysł jak wi­dzi­cie jest dzie­cinn­nie pro­sty. Aż dziw, że po­trzeba do tego było ca­łego ze­społu na­ukow­ców. Pro­ste wy­daje się tylko to, co zo­stało już wynalezione 😉
/​

foto — sxc 

Powiązane materiały: