Przejdź do treści

Nauka przez sen?

Nie­któ­rzy z nas cho­wali pod po­duszkę książkę, z któ­rej się uczyli, aby po­wta­rzane w ciągu dnia in­for­ma­cje cza­sami w nocy nie wy­pa­ro­wały. Czy jed­nak na­uka w cza­sie snu jest możliwa?

Zu­peł­nie no­wych rze­czy z pew­no­ścią się nie na­uczymy, ale ame­ry­kań­scy uczeni udo­wod­nili, że w trak­cie snu mo­żemy utrwa­lić umie­jęt­no­ści zdo­byte w ciągu dnia. Zda­niem ba­da­czy z Nor­th­we­stern Uni­ver­sity sen jest mo­men­tem przy­wo­ły­wa­nia wspo­mnień, a od­po­wied­nia sty­mu­la­cja po­zwala na efek­tyw­niej­sze ich gromadzenie.

Aby to udo­wod­nić prze­pro­wa­dzili eks­pe­ry­ment, w któ­rym ba­dane osoby uczyły się gra­nia dwóch me­lo­dii. Na­stęp­nie w trak­cie snu od­twa­rzano uczest­ni­kom ba­da­nia jedną z pio­se­nek. Za po­mocą elek­to­ren­ce­fa­lo­grafu uczeni ob­ser­wo­wali ak­tyw­ność mó­zgu ba­da­nych, co po­zwo­liło na upew­nie­nie się, że te osoby sły­szą i re­je­strują muzykę.

Od­by­wało się to w cza­sie naj­głęb­szego sta­dium snu — wol­no­fa­lo­wego, który czę­sto wią­zany jest z pro­ce­sem utrwa­la­nia wspo­mnień. Po wy­bu­dze­niu uczest­ni­kom ba­da­nia le­piej szło gra­nie me­lo­dii, którą sły­szeli pod­czas snu. Przy od­twa­rza­niu tej me­lo­dii po­peł­niali mniej błę­dów. Pod­czas gra­nia dru­giej pio­senki, któ­rej nie pusz­czano pod­czas snu, nie wy­stą­piły żadne zmiany.

Na­sze ba­da­nia po­ka­zują, że pa­mięć jest wzmac­niana dla umie­jęt­no­ści, które już zo­stały opa­no­wane — tłu­ma­czy Paul J. Re­ber, współ­au­tor ba­da­nia — pod­czas snu nie uczysz się no­wych rze­czy, ale po­pra­wiasz ja­kość ist­nie­ją­cych wspo­mnień, dzięki przy­wo­ły­wa­niu ostat­nio na­by­tych informacji. 

Na­ukowcy prze­ko­nują, że w cza­sie snu można udo­sko­na­lić w ten spo­sób swoje umie­jęt­no­ści do­ty­czące ję­zyka obcego. 

Hmmm…Czy więc spa­nie pod­czas wy­kładu można uznać za utrwa­la­nie wiedzy? 😉

Powiązane materiały: