Przejdź do treści

Narcyz się nazywam

Nar­cyz się na­zy­wam — zna­cie ko­goś ta­kiego? Ste­reo­ty­powy ob­raz ta­kich osób jest da­leki od rze­czy­wi­sto­ści. Czę­sto uważa się, że osoby o skłon­no­ściach nar­cy­stycz­nych są po­strze­gane jako do­brzy li­de­rzy. Czy słusznie?

Rze­czy­wi­stość jest zu­peł­nie inna, a do­wo­dzą tego ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Am­ster­da­mie. Wy­nika z nich, że prze­ko­na­nie o wła­snym ge­niu­szu sta­nowi tak na­prawdę prze­szkodę w re­ali­za­cji klu­czo­wego ele­mentu efek­tyw­nej pracy ze­społu i po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, a mia­no­wi­cie swo­bod­nej i kre­atyw­nej wy­miany pomysłów. 

Bar­bora Ne­vicka i jej ko­le­żanki z Uni­wer­sy­tetu prze­pro­wa­dziły ba­da­nie na 150 ochot­ni­kach. Uczest­nicy ba­da­nia zo­stali po­dzie­leni na 3 grupy. W każ­dej gru­pie lo­sowo wy­brano li­dera, który był od­po­wie­dzialny za po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji, a po­zo­stałe osoby mo­gły udzie­lać mu rad. Na­stęp­nie ba­da­nym wy­zna­czono za­da­nie — re­kru­ta­cję pra­cow­nika do firmy. Za­bawa po­le­gała na tym, że każdy w ze­spole do­stał inne frag­menty da­nych o kan­dy­da­tach. Do­piero ze­bra­nie wie­dzy w ca­łość po­zwa­lało na wy­bra­nie rze­czy­wi­ście naj­lep­szego przy­szłego pracownika. 

Po wy­ko­na­niu za­da­nia uczest­nicy wy­peł­nili do­dat­kowo kwe­stio­na­riu­sze, któ­rych ce­lem było usta­le­nie prze­pływu in­for­ma­cji we­wnątrz grupy, ewen­tu­al­nego nar­cy­zmu li­dera, a także jego au­to­ry­tetu i skuteczności. 

Psy­cho­lożki do­ko­nały na­stęp­nie obiek­tyw­nej oceny ja­ko­ści pod­ję­tej de­cy­zji i ze­sta­wiły to z po­zio­mem nar­cy­zmu li­dera. Co się oka­zało? Ba­dani uzna­wali nar­cy­stycz­nych przy­wód­ców za naj­bar­dziej sku­tecz­nych, ale re­zul­taty eks­pe­ry­mentu świad­czyły jed­nak o tym, że grupy, któ­rym prze­wo­dziły osoby nar­cy­styczne, po­dej­mo­wały gor­sze de­cy­zje i wy­bie­rały naj­gor­szego kan­dy­data

Nar­cy­styczni li­de­rzy mieli wy­jąt­kowo ne­ga­tywny wpływ na prace grupy — pod­kre­śla au­torka ba­dań dr Bar­bora Ne­vicka - ich kon­cen­tra­cja na so­bie i au­to­ry­tar­ność ha­mo­wały prze­pływ in­for­ma­cji w gru­pie.

Je­żeli mie­li­by­ście ochotę po­dy­sku­to­wać z au­torką ba­dań, można spró­bo­wać się z nią skon­tak­to­wać kli­ka­jąc tu­taj

Na ko­niec te­mat nar­cy­zmu w uję­ciu muzycznym.

Powiązane materiały: