Przejdź do treści

Najskuteczniejsze metody uczenia się

Jak się uczyć, by się na­uczyć? Oto jest py­ta­nie. Na­ukowcy z Kent State Uni­ver­sity prze­ana­li­zo­wali sku­tecz­ność róż­nych tech­nik ucze­nia się i na ich pod­sta­wie stwo­rzyli wła­sną kla­sy­fi­ka­cję naj­lep­szych i naj­gor­szych sposobów.

Oka­zało się, że te naj­po­pu­lar­niej­sze me­tody są… mało sku­teczne, a te naj­sku­tecz­niej­sze są rzadko stosowane.

Chcie­li­śmy uzy­skać sze­roki ogląd na obie­cu­jące stra­te­gie w celu na­kie­ro­wa­nia na­uczy­cieli, uczniów i ro­dzi­ców na tech­niki, które są efek­tywne, choć rzadko wy­ko­rzy­sty­wane – po­wie­dział John Dun­lo­sky, główny au­tor badań.

Eg­za­minu nie zdały naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wane przez uczniów tech­niki, ta­kie jak: pod­kre­śla­nie istot­nych frag­men­tów tek­stu pod­czas czy­ta­nia, po­wtórne czy­ta­nie za­da­nego ma­te­riału, pi­sa­nie pod­su­mo­wa­nia prze­ro­bio­nego ma­te­riału, za­pa­mię­ty­wa­nie klu­czo­wych słów, czy in­nych sko­ja­rzeń, zmie­rza­ją­cych do lep­szego za­pa­mię­ta­nia prze­czy­ta­nych treści.

By­łem w szoku, że nie­które stra­te­gie czę­sto sto­so­wane przez uczniów, jak po­nowne czy­ta­nie i za­kre­śla­nie, zdają się da­wać zni­kome ko­rzy­ści w na­by­wa­niu wie­dzy i wy­ni­kach na­uki. Ucznio­wie mo­gliby sko­rzy­stać je­dy­nie dzięki za­stą­pie­niu po­now­nego czy­ta­nia od­ro­czo­nym od­świe­ża­niem in­for­ma­cji – sko­men­to­wał to Dunlosky.

Naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem ucze­nia się w ran­kingu Kent State Uni­ver­sity oka­zało się spraw­dza­nie wie­dzy za po­mocą py­tań spraw­dza­ją­cych i te­stów oraz roz­kła­da­nie na­uki na dłuż­szy czas, za­miast „wku­wa­nia” ma­te­riału na ostat­nią chwilę. Te dwie me­tody do po­pu­lar­nych tech­nik ucze­nia się ra­czej nie na­leżą, za­kła­dają bo­wiem dys­cy­plinę i sys­te­ma­tycz­ność (a tymi ce­chami więk­szość uczniów i stu­den­tów ra­czej nie grzeszy).

Zda­niem ame­ry­kań­skich ba­da­czy obie me­tody są sku­teczne w przy­padku osób w każ­dym wieku, a także przy róż­nych par­tiach ma­te­riału. Ba­da­cze pod­kre­ślają jed­nak, że za­sto­so­wa­nie efek­tyw­nych tech­nik ucze­nia się może nie wpły­nąć na po­prawę wy­ni­ków w na­uce w przy­padku każ­dego ucznia. Szansę mają ucznio­wie, któ­rzy są zmo­ty­wo­wani do wy­ko­rzy­sta­nia da­nej me­tody i po­tra­fią ją stosować.

Więk­szość uczniów i stu­den­tów sto­suje nie­efek­tywne tech­niki — może nikt ich nie na­uczył, jak mają się uczyć?

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów