Przejdź do treści

Najlepszy na stres? Pies!

Jak po­ra­dzić so­bie ze stre­sem przed­eg­za­mi­na­cyj­nym? Na stres po­dobno naj­lep­szy jest pies. Stu­denci Uni­wer­sy­tetu w Ha­li­fak­sie mogą więc w cza­sie se­sji zre­lak­so­wać się w spe­cjal­nym po­koju do za­bawy z psia­kami – „puppy room”.

Po­kój z psia­kami to po­mysł jed­nego ze stu­den­tów Dal­ho­usie Uni­ver­sity. Ta forma od­stre­so­wa­nia szybko przy­pa­dła do gu­stu ża­kom – już w w pierw­szych dniach swo­jej dzia­łal­no­ści „puppy room” było bar­dzo ob­le­ga­nym miej­scem. Dzięki za­ba­wie z czwo­ro­no­gami stu­denci od­na­leźli chwilę wy­tchnie­nia. Wielu z nich po­zo­sta­wiło prze­cież w domu ro­dzin­nym swo­jego pupila.

Psy nie zo­stały do­brane w spo­sób przy­pad­kowy: są to zwie­rzęta ma­jące do­świad­cze­nie w pracy te­ra­peu­tycz­nej z oso­bami, któ­rych wcze­śniej nie znały. Czwo­ro­nogi do­star­czyli na Dal­ho­usie Uni­ver­sity wo­lon­ta­riu­sze z or­ga­ni­za­cji The­ra­peu­tic Paws of Ca­nada (TPoC), która do­wozi szko­lone psy m.in. do szpi­tali i szkół, gdzie zwie­rzęta uczest­ni­czą w te­ra­piach zwią­za­nych z pro­ble­mami fi­zycz­nymi, psy­chicz­nymi, spo­łecz­nymi czy edukacyjnymi.

W „puppy room” stu­denci mo­gli się po­ba­wić z dal­ma­tyń­czy­kiem, la­bra­do­rem, gol­den re­trie­ve­rem i po­nad 80-ki­lo­gra­mo­wym ber­nar­dy­nem. Po­pu­lar­ność ca­łej ak­cji do­pro­wa­dziła do zor­ga­ni­zo­wa­nia in­nej moż­li­wo­ści kon­taktu ze zwie­rzę­tami. Stu­denci mogą pod­je­chać do miej­sco­wego od­działu or­ga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cej na rzecz prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mocy wo­bec zwie­rząt i zaj­mu­ją­cej się ad­op­cjami, aby po­móc np. wy­pro­wa­dzać zwie­rzęta na spa­cer. Po­dobna ini­cja­tywa re­ali­zo­wana jest także na in­nym ka­na­dyj­skim uni­wer­sy­te­cie McGill w Mont­re­alu. Psy z TpoC pra­cują także w ośmiu bi­blio­te­kach pu­blicz­nych, z dziećmi, które mają kło­poty z czytaniem.

Chcie­li­by­ście mieć taki po­kój na swo­jej uczelni?

Powiązane materiały: